کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-کشاورزي-و-منابع-طبيعي

اگرواکولوژی

185,000 ریال
166,500 ریال

گلسنگ شناسی

30,000 ریال
27,000 ریال

خاک شناسی عمومی

130,000 ریال
117,000 ریال

سیستماتیک گیاهی

46,000 ریال
41,400 ریال

فیزیک مکانیک عمومی

90,000 ریال
81,000 ریال

آب و هواشناسی دینامیک

135,000 ریال
121,500 ریال

مبانی اکولوژی کشاورزی

32,000 ریال
28,800 ریال

اصول بوم شناسی کشاورزی

56,000 ریال
50,400 ریال

خاک شناسی عمومی متعارف


350,000 ریال

فراوری گیاهان علوفه ای

65,000 ریال
58,500 ریال

روش های نمونه برداری رستنیها

55,000 ریال
49,500 ریال

طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی

55,000 ریال
49,500 ریال

واژه نامه علوم زیستی دوره 2 جلدی

300,000 ریال
270,000 ریال

تشریح و ریخت شناسی کاربردی درگیاهان

22,000 ریال
19,800 ریال

زمین شناسی و اقلیم شناسی زیست محیطی

37,500 ریال
33,750 ریال

طرح های آزمایشی درتحقیقات کشاورزی 1

55,000 ریال
49,500 ریال

اثرتغییراقلیم بربوم نظام های کشاورزی

62,000 ریال
55,800 ریال

همزیستی: مقدمه ای برهمبستگی های زیستی

150,000 ریال
135,000 ریال

گیاه شناسی 1جلبک ها، قارچ ها، گلسنگ ها

120,000 ریال
108,000 ریال

مقدمه ای بر هواشناسی همدیدی و ماهواره ای

300,000 ریال
270,000 ریال

روش های ارزیابی فرسایش ژنتیکی و آلودگی ژنتیکی

80,000 ریال
72,000 ریال

طرح وتفسیرآزمایش های آماری با مثال های کشاورزی

78,000 ریال
70,200 ریال

گیاه شناسی 2 خزه ها، نهانزادان آوندی، بازدانگان

135,000 ریال
121,500 ریال

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی

165,000 ریال
148,500 ریال