کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی نفت

CEMENTING

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

PETROPHYSICS

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

هیدرودینامیک

ناشر: ارکان دانش

550٬000 ریال
495٬000 ریال

مواد کامپوزیت

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

عملیات کنترل چاه

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مبانی چاه آزمایی

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

مبانی مهندسی نفت

ناشر: نوپردازان

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

مهندسی مخازن نفت

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

پتروفیزیک پیشرفته

ناشر: آییژ

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

APPLIED GEOPHYSICS

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول ژئوفیزیک مخازن

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

GEOLOGY OF PETROLEUM

ناشر: آییژ

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

مهندسی مخازن پیشرفته

ناشر: آییژ

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

ENGINEERING DATA BOOK

ناشر: آییژ

7٬500٬000 ریال
6٬750٬000 ریال

ENHANCED OIL RECOVERY

ناشر: آییژ

4٬600٬000 ریال
4٬140٬000 ریال

RESERVOIR STIMULATION

ناشر: نوپردازان

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

مبانی طراحی بیوراکتور

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

رفتار فازی هیدروکربنها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

PRODUCTION OPERATIONS 1

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

PRODUCTION OPERATIONS 2

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

TWO-PHASE FLOW IN PIPES

ناشر: آییژ

5٬500٬000 ریال
4٬950٬000 ریال

رفتار فازی هیدروکربن ها

ناشر: آییژ

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

فرآیندهای جداسازی غشایی

ناشر: آییژ

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

هندبوک فشرده مهندسی شیمی

ناشر: نوپردازان

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال