کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای فرآيند

ENGINEERING DATA BOOK

500,000 ریال
450,000 ریال

اصول فرآیندهای جداسازی غشائی

45,000 ریال
40,500 ریال

GAS CONDITIONING & PROCESSING VOLUME 1

420,000 ریال
378,000 ریال

GAS CONDITIONING & PROCESSING VOLUME 2

420,000 ریال
378,000 ریال

GAS CONDITIONING & PROCESSING VOLUME 3

600,000 ریال
540,000 ریال

GAS CONDITIONING & PROCESSING VOLUME 4

650,000 ریال
585,000 ریال

گازهای گلخانه ای و مهندسی فتوکاتالیست ها

235,000 ریال
211,500 ریال

پرتونگاری صنعتی مجموعه کتاب های آموزشی صنعت گاز

120,000 ریال
108,000 ریال

طراحی کارخانه و تحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

راهنما و حل مسائل طراحی کارخانه وتحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی

600,000 ریال
540,000 ریال