کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای جامدات

طراحی قیدها و بندها

100,000 ریال
90,000 ریال

اصول مکانیک مواد مرکب

750,000 ریال
675,000 ریال

روانکاری قطعات مکانیکی

420,000 ریال
378,000 ریال

طراحی مکانیزم های پیشرفته

400,000 ریال
360,000 ریال

همراستاسازی ماشین های صنعتی

210,000 ریال
189,000 ریال

ساختار، خواص، وکاربردآلیاژهای مهندسی

400,000 ریال
360,000 ریال

راهنمای کاربران دیگهای بخار و مخازن تحت فشار

550,000 ریال
495,000 ریال

تئوری ماشین ها و مکانیزم ها جلد 2 طراحی مکانیزم ها

420,000 ریال
378,000 ریال

تحلیل مسائل مکانیک شکست وخستگی توسط نرم افزار FRANC2D/L

210,000 ریال
189,000 ریال