کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای اکتشاف-معدن

اصول اکتشافات ژئوفیزیکی

170,000 ریال
153,000 ریال

هیدرولوژی آب های زیرزمینی

200,000 ریال
180,000 ریال

ذخایر فلزی و تکتونیک صفحه ای

120,000 ریال
108,000 ریال

مباحث ویژه در معدنکاری زیرزمینی

260,000 ریال
234,000 ریال

تجهیز و آماده سازی معادن زیرزمینی

230,000 ریال
207,000 ریال

مبانی تئوری و عملی کانی شناسی نوری

300,000 ریال
270,000 ریال

روش های تخریبی در معدنکاری زیرزمینی

260,000 ریال
234,000 ریال

روش های بانگهداری در معدنکاری زیرزمینی

230,000 ریال
207,000 ریال

روش های خودنگهدار در معدنکاری زیرزمینی

230,000 ریال
207,000 ریال

روش های گرانی و مغناطیس در ژئوفیزیک اکتشافی

197,500 ریال
177,750 ریال

روش های نوین تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافی

185,000 ریال
166,500 ریال

اصول ژئوفیزیک اکتشافی روشهای سنجش وچاه پیمایی ژئوفیزیکی

400,000 ریال
360,000 ریال

انرژی زمین گرمایی از مدل های فرضی تا روش های اکتشاف و توسعه

450,000 ریال
405,000 ریال

اکتشاف ذخایرمعدنی مدلهای زمین شناسی ،ژئوشیمی، ماهواره ای و ؤئوفیزیکی

88,000 ریال
79,200 ریال