کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای اکتشاف معدن

اصول اکتشافات ژئوفیزیکی

ناشر: کلاگری - علی اصغر

1,000,000 ریال
900,000 ریال

هیدرولوژی آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

ذخایر فلزی و تکتونیک صفحه ای

ناشر: دانشگاه لرستان

120,000 ریال
108,000 ریال

مباحث ویژه در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

260,000 ریال
234,000 ریال

تجهیز و آماده سازی معادن زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

230,000 ریال
207,000 ریال

مبانی تئوری و عملی کانی شناسی نوری

ناشر: آرین زمین

400,000 ریال
360,000 ریال

روش های خودنگهدار در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

230,000 ریال
207,000 ریال

روش های گرانی و مغناطیس در ژئوفیزیک اکتشافی

ناشر: دانشگاه یزد

197,500 ریال
177,750 ریال

روش های نوین تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافی

ناشر: دانشگاه بیرجند

185,000 ریال
166,500 ریال

اصول ژئوفیزیک اکتشافی روشهای سنجش وچاه پیمایی ژئوفیزیکی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

انرژی زمین گرمایی از مدل های فرضی تا روش های اکتشاف و توسعه

ناشر: دانشگاه تبریز

450,000 ریال
405,000 ریال

بلورشناسی هندسی وکانی شناسی توصیفی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

20,000 ریال
18,000 ریال

روش های تخریبی در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

260,000 ریال
234,000 ریال

روش های بانگهداری در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

230,000 ریال
207,000 ریال

زمین شناسی اقتصادی ذخایر معدنی و طبیعی ایران جلد1

ناشر: آرین زمین

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

اکتشاف ذخایرمعدنی مدلهای زمین شناسی ،ژئوشیمی، ماهواره ای و ؤئوفیزیکی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

88,000 ریال
79,200 ریال