کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای استخراج-معدن

سنگ های ساختمانی

250,000 ریال
225,000 ریال

مهندسی تهویه معادن

350,000 ریال
315,000 ریال

فناوری آتشکاری برای مهندسان معدن و عمران

200,000 ریال
180,000 ریال

تحلیل و مدل سازی اکتشافی داده های ژئوشیمیایی ذخایرمعدنی

200,000 ریال
180,000 ریال