کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک فنی و مهندسی

دماسنجی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

200,000 ریال
180,000 ریال

آمار نظری

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

40,000 ریال
36,000 ریال

کارآفرینی

ناشر: آییژ

480,000 ریال
432,000 ریال

آنالیزعددی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

330,000 ریال
297,000 ریال

مهندسی جوش

ناشر: فروزش

400,000 ریال
360,000 ریال

فیزیک مکانیک

ناشر: نوپردازان

600,000 ریال
540,000 ریال

گرافیک صنعتی

ناشر: آزاداسلامی واحدشهرری

56,000 ریال
50,400 ریال

مبانی احتمال

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900,000 ریال
810,000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: دانشگاه یزد

80,000 ریال
72,000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال

مدیریت پروژه

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

800,000 ریال
720,000 ریال

نظریه احتمال

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550,000 ریال
495,000 ریال

اقتصاد مهندسی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

75,000 ریال
67,500 ریال

انتشار نقشه ها

ناشر: عمیدی

45,000 ریال
40,500 ریال

ریاضیات عمومی2

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: دانشگاه تبریز

55,000 ریال
49,500 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

340,000 ریال
306,000 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

48,000 ریال
43,200 ریال

کارآفرینی جلد1

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,100,000 ریال
990,000 ریال

شیمی عمومی جلد1

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400,000 ریال
360,000 ریال

ماشین های ابزار

ناشر: دانشگاه تبریز

135,000 ریال
121,500 ریال

شیمی عمومی جلد2

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

کارآفرینی در عمل

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

مبانی آنالیزعددی

ناشر: دانشگاه تبریز

220,000 ریال
198,000 ریال