کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای زیست شناسی جانوری

جانورشناسی

ناشر: دانشگاه قم

600٬000 ریال
540٬000 ریال

حشره شناسی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

فلسفه ایمونولوژی

ناشر: دانشگاه اصفهان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

مبانی پلانکتون شناسی

ناشر: دانشگاه مازندران

2٬220٬000 ریال
1٬998٬000 ریال

زیست شناسی مهره داران

ناشر: دانشگاه اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

فیزیولوژی جانوری عملی

ناشر: آییژ

580٬000 ریال
522٬000 ریال

جانورشناسی

ناشر: دانشگاه شاهد

590٬000 ریال
531٬000 ریال

مقدمه ای بر رفتارشناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

690٬000 ریال
621٬000 ریال

مبانی فیزیولوژی

ناشر: دانشگاه اراک

160٬000 ریال
144٬000 ریال

دنیای جانوران شگفت انگیز

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

100٬000 ریال
90٬000 ریال

زیست شناسی ماهیان پرورشی

ناشر: آوای مسیح

365٬000 ریال
328٬500 ریال

کروموزوم ساختار و عملکرد

ناشر: دانشگاه یزد

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

مقدمه ای براکولوژی رفتار

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

990٬000 ریال
891٬000 ریال

جانورشناسی

ناشر: دانشگاه شاهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

جانورشناسی عملی بی مهرگان

ناشر: دانشگاه گیلان

150٬000 ریال
135٬000 ریال

فیزیولوژی عملی

ناشر: دانشگاه اصفهان

390٬000 ریال
351٬000 ریال

فیزیولوژی جانوری سازش و محیط جلد1

ناشر: دانشگاه اصفهان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

فیزیولوژی جانوری سازش و محیط جلد2

ناشر: دانشگاه اصفهان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

فیزیولوژی غدد درون ریز مهره داران

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

650٬000 ریال
585٬000 ریال

دستور کار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

هورمون شناسی و فیزیولوژی غدد درون ریز

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

مرور سریع بر بافت شناسی و زیست شناسی سلول

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2٬640٬000 ریال
2٬376٬000 ریال

اکولوژی عمومی و حیات وحش

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

سفیدبالک ها بیواکولوژی، وضعیت آفتی و مدیریت آنها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال