کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای زیست شناسی جانوری

جانورشناسی

ناشر: دانشگاه قم

500,000 ریال
450,000 ریال

رده بندی حشرات جلد1

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

78,000 ریال
70,200 ریال

رده بندی حشرات جلد2

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

128,000 ریال
115,200 ریال

مبانی پلانکتون شناسی

ناشر: دانشگاه مازندران

750,000 ریال
675,000 ریال

مبانی پلانکتون شناسی

ناشر: دانشگاه مازندران

830,000 ریال
747,000 ریال

زیست شناسی مهره داران

ناشر: دانشگاه اصفهان

600,000 ریال
540,000 ریال

فیزیولوژی جانوری عملی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

مبانی سیستماتیک جانوری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

260,000 ریال
234,000 ریال

مقدمه ای بر رفتارشناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

690,000 ریال
621,000 ریال

مبانی فیزیولوژی

ناشر: دانشگاه اراک

160,000 ریال
144,000 ریال

جانورشناسی

ناشر: دانشگاه شاهد

590,000 ریال
531,000 ریال

دنیای جانوران شگفت انگیز

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

100,000 ریال
90,000 ریال

زیست شناسی ماهیان پرورشی

ناشر: آوای مسیح

365,000 ریال
328,500 ریال

جانورشناسی

ناشر: دانشگاه شاهد

70,000 ریال
63,000 ریال

جانورشناسی عملی بی مهرگان

ناشر: دانشگاه گیلان

150,000 ریال
135,000 ریال

حشرات: ساختمان و عمل جلد1

ناشر: دانشگاه گیلان

120,000 ریال
108,000 ریال

فیزیولوژی عملی

ناشر: دانشگاه اصفهان

390,000 ریال
351,000 ریال

فیزیولوژی جانوری سازش و محیط جلد1

ناشر: دانشگاه اصفهان

350,000 ریال
315,000 ریال

فیزیولوژی جانوری سازش و محیط جلد2

ناشر: دانشگاه اصفهان

350,000 ریال
315,000 ریال

فیزیولوژی غدد درون ریز مهره داران

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

650,000 ریال
585,000 ریال

دستور کار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

هورمون شناسی و فیزیولوژی غدد درون ریز

ناشر: آییژ

1,100,000 ریال
990,000 ریال

تعیین جنسیت و مکانیسم های آن در جانوران

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

70,000 ریال
63,000 ریال

مرور سریع بر بافت شناسی و زیست شناسی سلول

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2,640,000 ریال
2,376,000 ریال