کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-زيست-شناسي

تـکـامـل

480,000 ریال
432,000 ریال

اصول ژنتیک

500,000 ریال
450,000 ریال

اکولوژی تنش

350,000 ریال
315,000 ریال

بیوتکنولوژی

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی ژنتیک

480,000 ریال
432,000 ریال

ژنتیک تکمیلی

85,000 ریال
76,500 ریال

بیوشیمی عمومی

650,000 ریال
585,000 ریال

بیوشیمی عمومی

80,000 ریال
72,000 ریال

بـافـت شـنـاسی

300,000 ریال
270,000 ریال

مبانی بیوفیزیک

650,000 ریال
585,000 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

600,000 ریال
540,000 ریال

کنترل متابولیسم

500,000 ریال
450,000 ریال

مبانی فیزیولوژی

120,000 ریال
108,000 ریال

زیست شناسی سلولی

700,000 ریال
630,000 ریال

سازمان یابی ژنوم

280,000 ریال
252,000 ریال

بیوشیمی متابولیسم

160,000 ریال
144,000 ریال

بیوشیمی مرگ سلولی

95,000 ریال
85,500 ریال

زیست فناوری حشرات

210,000 ریال
189,000 ریال

زیستگاه دریای خزر

100,000 ریال
90,000 ریال

فنون مهندسی ژنتیک

490,000 ریال
441,000 ریال

مبانی ایمونوژنتیک

225,000 ریال
202,500 ریال

مبانی ویروس شناسی

125,000 ریال
112,500 ریال

بوم شناسی محیطزیست

40,000 ریال
36,000 ریال

تکامل موجودات زنده

350,000 ریال
315,000 ریال