کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک زیست شناسی

تـکـامـل

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

3٬250٬000 ریال
2٬925٬000 ریال

ژنتیک کمی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4٬500٬000 ریال
4٬050٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

جانورشناسی

ناشر: دانشگاه قم

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

اکولوژی تنش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3٬970٬000 ریال
3٬573٬000 ریال

بیوتکنولوژی

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال

ژنتیک جمعیت

ناشر: دانشگاه اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

ژنتیک مولکولی

ناشر: دانشگاه یزد

3٬450٬000 ریال
3٬105٬000 ریال

بـافـت شـنـاسی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: آییژ

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

مهندسی پروتئین

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

کنترل متابولیسم

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

زیست شناسی سلولی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3٬640٬000 ریال
3٬276٬000 ریال

سازمان یابی ژنوم

ناشر: دانشگاه اصفهان

750٬000 ریال
675٬000 ریال

بیوشیمی متابولیسم

ناشر: ارکان دانش

160٬000 ریال
144٬000 ریال

بیوشیمی مرگ سلولی

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهد

95٬000 ریال
85٬500 ریال

فنون مهندسی ژنتیک

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

490٬000 ریال
441٬000 ریال

مبانی ایمونوژنتیک

ناشر: دانشگاه یزد

225٬000 ریال
202٬500 ریال

مبانی ویروس شناسی

ناشر: دانشگاه گیلان

125٬000 ریال
112٬500 ریال