کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک زیست شناسی

تـکـامـل

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1,750,000 ریال
1,575,000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

1,000,000 ریال
900,000 ریال

جانورشناسی

ناشر: دانشگاه قم

500,000 ریال
450,000 ریال

اکولوژی تنش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,420,000 ریال
1,278,000 ریال

بیوتکنولوژی

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: دانشگاه ارومیه

500,000 ریال
450,000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

650,000 ریال
585,000 ریال

بـافـت شـنـاسی

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

800,000 ریال
720,000 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

کنترل متابولیسم

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

زیست شناسی سلولی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,690,000 ریال
1,521,000 ریال

سازمان یابی ژنوم

ناشر: دانشگاه اصفهان

750,000 ریال
675,000 ریال

بیوشیمی متابولیسم

ناشر: ارکان دانش

160,000 ریال
144,000 ریال

بیوشیمی مرگ سلولی

ناشر: دانشگاه شاهد

95,000 ریال
85,500 ریال

زیستگاه دریای خزر

ناشر: دانشگاه گیلان

100,000 ریال
90,000 ریال

فنون مهندسی ژنتیک

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

490,000 ریال
441,000 ریال

مبانی ایمونوژنتیک

ناشر: دانشگاه یزد

225,000 ریال
202,500 ریال

مبانی ویروس شناسی

ناشر: دانشگاه گیلان

125,000 ریال
112,500 ریال

بوم شناسی محیطزیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

40,000 ریال
36,000 ریال

تکامل موجودات زنده

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

جنین توتیای دریایی

ناشر: آییژ

120,000 ریال
108,000 ریال