کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک زیست شناسی

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

اکولوژی تنش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

350,000 ریال
315,000 ریال

بیوتکنولوژی

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: دانشگاه ارومیه

480,000 ریال
432,000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

390,000 ریال
351,000 ریال

ژنتیک تکمیلی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

85,000 ریال
76,500 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

650,000 ریال
585,000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: دانشگاه اراک

80,000 ریال
72,000 ریال

بـافـت شـنـاسی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

540,000 ریال
486,000 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

کنترل متابولیسم

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

مبانی فیزیولوژی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

120,000 ریال
108,000 ریال

زیست شناسی سلولی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

700,000 ریال
630,000 ریال

سازمان یابی ژنوم

ناشر: دانشگاه اصفهان

280,000 ریال
252,000 ریال

فیزیک غیرخطی DNA

ناشر: اندیشه سرا

60,000 ریال
54,000 ریال

بیوشیمی متابولیسم

ناشر: ارکان دانش

160,000 ریال
144,000 ریال

بیوشیمی مرگ سلولی

ناشر: دانشگاه شاهد

95,000 ریال
85,500 ریال

زیستگاه دریای خزر

ناشر: دانشگاه گیلان

100,000 ریال
90,000 ریال

فنون مهندسی ژنتیک

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

490,000 ریال
441,000 ریال

مبانی ایمونوژنتیک

ناشر: دانشگاه یزد

225,000 ریال
202,500 ریال

مبانی ویروس شناسی

ناشر: دانشگاه گیلان

125,000 ریال
112,500 ریال

بوم شناسی محیطزیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

40,000 ریال
36,000 ریال

تکامل موجودات زنده

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال