کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ریاضی کاربردی

بهینگی شبکه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420,000 ریال
378,000 ریال

اقتصاد مهندسی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400,000 ریال
360,000 ریال

بهینه سازی خطی

ناشر: دانشگاه یزد

150,000 ریال
135,000 ریال

برنامه ریزی خطی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

890,000 ریال
801,000 ریال

درآمدی برنظریه گراف

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال

بهینه سازی چندمعیاره

ناشر: دانشگاه قم

400,000 ریال
360,000 ریال

کتاب درسی نظریه گراف

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

110,000 ریال
99,000 ریال

مدخلی برنظریه بازی ها

ناشر: دانشگاه شاهد

831,000 ریال
747,900 ریال

طرح ریزی واحدهای صنعتی

ناشر: جوان

200,000 ریال
180,000 ریال

برنامه ریزی خطی قسمت اول

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

980,000 ریال
882,000 ریال

برنامه ریزی خطی قسمت دوم

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

740,000 ریال
666,000 ریال

برنامه ریزی خطی و غیرخطی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900,000 ریال
810,000 ریال

برنامه ریزی ریاضی کاربردی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

700,000 ریال
630,000 ریال

ریاضیات کاربردی

ناشر: زرینی - محمود

100,000 ریال
90,000 ریال

نظریه گراف و کاربردهای آن

ناشر: دانشگاه یزد

180,000 ریال
162,000 ریال

تجزیه و تحلیل سریهای زمانی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

165,000 ریال
148,500 ریال

مقدمه ای برتحلیل سریهای زمانی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

42,000 ریال
37,800 ریال

آشنایی با برنامه ریزی خطی فازی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

90,000 ریال
81,000 ریال

برنامه ریزی خطی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

94,000 ریال
84,600 ریال

زبان مدل سازی لینگو آموزش مقدماتی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

950,000 ریال
855,000 ریال

زبان مدل سازی لینگو آموزش مقدماتی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

900,000 ریال
810,000 ریال

چندجمله ای های امگا و سادهانای نانوساختارها

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

60,000 ریال
54,000 ریال

تحلیل سریهای زمانی روشهای یک متغیری و چندمتغیری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

300,000 ریال
270,000 ریال

تحلیل سری های زمانی کاربردی از دیدگاه قلمرو زمان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

140,000 ریال
126,000 ریال