کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ریاضی محض

هندسه منیفلد

ناشر: دانشگاه قم

120,000 ریال
108,000 ریال

روش های اثبات

ناشر: دانشگاه تبریز

900,000 ریال
810,000 ریال

توپولوژی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

50,000 ریال
45,000 ریال

مبانی توپولوژی

ناشر: دانشگاه اصفهان

25,000 ریال
22,500 ریال

اصول نظریه اعداد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

98,000 ریال
88,200 ریال

هندسه دیفرانسیل موضعی

ناشر: دانشگاه مازندران

90,000 ریال
81,000 ریال

آشنایی با هندسه منیفلد

ناشر: دانشگاه شاهد

788,000 ریال
709,200 ریال

مقدمه ای برنظریه اعداد

ناشر: دانشگاه گلستان

35,000 ریال
31,500 ریال

درآمدی بر نظریه کدگذاری

ناشر: دانشگاه شاهد

300,000 ریال
270,000 ریال

مقدمه ای بر توپولوژی جبری

ناشر: دانشگاه رازی

130,000 ریال
117,000 ریال

نخستین مفاهیم نظریه اعداد

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

450,000 ریال
405,000 ریال

فضاهای متریک با طعم توپولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

160,000 ریال
144,000 ریال

توپولوژی عمومی ازمنظر پایه توپولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

34,000 ریال
30,600 ریال

مقدمه ای برمنطق فازی برای کاربردهای عملی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

55,000 ریال
49,500 ریال

ساختارهای گرافی نانولوله ها و دستگاه های شش ضلعی

ناشر: دانشگاه یزد

120,000 ریال
108,000 ریال

توپولوژی جبری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

450,000 ریال
405,000 ریال

مقدمه ای برتوپولوژی

ناشر: دانشگاه مازندران

33,000 ریال
29,700 ریال

توپولوژی جبری مقدماتی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

38,000 ریال
34,200 ریال

درآمدی بر نظریه کدگذاری

ناشر: دانشگاه اصفهان

250,000 ریال
225,000 ریال

منطق فازی و کاربردهای آن

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

69,500 ریال
62,550 ریال