کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-رياضي

جبر

300,000 ریال
270,000 ریال

جبرخطی

16,000 ریال
14,400 ریال

جبر خطی

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

مبانی جبر

150,000 ریال
135,000 ریال

آنالیزعددی

58,000 ریال
52,200 ریال

آنالیز حقیقی

170,000 ریال
153,000 ریال

اطلس گراف ها

410,000 ریال
369,000 ریال

جبر خطی عددی

140,000 ریال
126,000 ریال

مبانی آنالیز

110,000 ریال
99,000 ریال

محاسبات عددی

80,000 ریال
72,000 ریال

محاسبات عددی

200,000 ریال
180,000 ریال

محاسبات عددی

30,000 ریال
27,000 ریال

هندسه منیفلد

120,000 ریال
108,000 ریال

آنالیزریاضی 3

55,000 ریال
49,500 ریال

روش های اثبات

580,000 ریال
522,000 ریال

ریاضیات عمومی

210,000 ریال
189,000 ریال

LINEAR ALGEBRA

450,000 ریال
405,000 ریال

بهینه سازی خطی

150,000 ریال
135,000 ریال

توپولوژی عمومی

50,000 ریال
45,000 ریال

جبرخطی پیشرفته

200,000 ریال
180,000 ریال

ریاضیات ترسیمی

60,000 ریال
54,000 ریال

ریاضیات مهندسی

120,000 ریال
108,000 ریال

ریاضیات مهندسی

48,000 ریال
43,200 ریال

مبانی توپولوژی

25,000 ریال
22,500 ریال