کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مديريت-دولتي

بودجه ریزی درایران

35,000 ریال
31,500 ریال

مدیریت دولتی و حکمرانی

450,000 ریال
405,000 ریال

مقدمه ای برمدیریت فرایندی

80,000 ریال
72,000 ریال

توسعه پایدار و مدیریت دولتی

87,000 ریال
78,300 ریال

شوق آفرینی پایدار در سازمان

300,000 ریال
270,000 ریال

مدیریت دولتی و جامعه پایدار

180,000 ریال
162,000 ریال

روابط انسانی در سازمان های آموزشی

400,000 ریال
360,000 ریال

ارزشیابی طرح ها و برنامه ها برنامه ریزی شهری

250,000 ریال
225,000 ریال

تکنیک های تقویت تاب آوری در سرمایه های انسانی

290,000 ریال
261,000 ریال

سه قانون عملکرد برای بازنویسی آینده زندگی و سازمان شما

45,000 ریال
40,500 ریال

مدیریت امیدواری در سرمایه های انسانی با بن مایه هدف گذاری

395,000 ریال
355,500 ریال

مرجع کاربردی برای راهبردهای ناب، چابک و ترکیبی

100,000 ریال
90,000 ریال

بهبودبهره وری بارویکردهمت مضاعف وکارمضاعف درسازمانهای ایرانی

30,000 ریال
27,000 ریال

بوم شناسی اطلاعاتی دولت الکترونیک یک نوآوری نهادی و فناورانه در مدیریت دولتی

450,000 ریال
405,000 ریال

مدیریت تحول اداری

120,000 ریال
108,000 ریال