کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت دولتی

مدیریت دولتی و حکمرانی

ناشر: پویش اندیشه

750٬000 ریال
675٬000 ریال

مقدمه ای برمدیریت فرایندی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

80٬000 ریال
72٬000 ریال

شوق آفرینی پایدار در سازمان

ناشر: ارکان دانش

400٬000 ریال
360٬000 ریال

سکوت سازمانی پایانی بر تعالی

ناشر: نورعلم

850٬000 ریال
765٬000 ریال

مدیریت بهره وری نیروی انسانی

ناشر: دانشگاه خوارزمی

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

روابط انسانی در سازمان های آموزشی

ناشر: دانشگاه بیرجند

400٬000 ریال
360٬000 ریال

ارزشیابی طرح ها و برنامه ها برنامه ریزی شهری

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

تکنیک های تقویت تاب آوری در سرمایه های انسانی

ناشر: ارکان دانش

290٬000 ریال
261٬000 ریال

سه قانون عملکرد برای بازنویسی آینده زندگی و سازمان شما

ناشر: ارکان دانش

400٬000 ریال
360٬000 ریال

مدیریت امیدواری در سرمایه های انسانی با بن مایه هدف گذاری

ناشر: ارکان دانش

395٬000 ریال
355٬500 ریال

مرجع کاربردی برای راهبردهای ناب، چابک و ترکیبی

ناشر: دانشگاه گیلان

100٬000 ریال
90٬000 ریال

بهبودبهره وری بارویکردهمت مضاعف وکارمضاعف درسازمانهای ایرانی

ناشر: ارکان دانش

300٬000 ریال
270٬000 ریال

برنامه توسعه و سرآمدی فردی با تاکید بر بازخورد سازنده

ناشر: ارکان دانش

570٬000 ریال
513٬000 ریال

بوم شناسی اطلاعاتی دولت الکترونیک یک نوآوری نهادی و فناورانه در مدیریت دولتی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اصول سرپرستی

ناشر: آثارفکر

110٬000 ریال
99٬000 ریال

بودجه ریزی درایران

ناشر: مرسل

35٬000 ریال
31٬500 ریال

مدیریت تطبیقی

ناشر: مهربان نشر

50٬000 ریال
45٬000 ریال

استخدامی متصدی امور دفتری

ناشر: آراه


1٬750٬000 ریال

مدیریت عملکرد دربخش دولتی

ناشر: میر

90٬000 ریال
81٬000 ریال

توسعه پایدار و مدیریت دولتی

ناشر: نورعلم

450٬000 ریال
405٬000 ریال

مدیریت دولتی و جامعه پایدار

ناشر: نورعلم

180٬000 ریال
162٬000 ریال

مهارتهای کسب قدرت و اعمال نفوذ

ناشر: تحقیقات و آموزش مدیریت

14٬000 ریال
12٬600 ریال

درآمدی بر نظریه خط مشی گذاری عمومی 2018

ناشر: اشراقی


700٬000 ریال

اداره امورعمومی تطبیقی

ناشر: اندیشه های گوهربار

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال