کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت دولتی

مدیریت دولتی و حکمرانی

ناشر: پویش اندیشه

750,000 ریال
675,000 ریال

مدیریت تطبیقی

ناشر: مهربان نشر

50,000 ریال
45,000 ریال

مقدمه ای برمدیریت فرایندی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

80,000 ریال
72,000 ریال

توسعه پایدار و مدیریت دولتی

ناشر: نورعلم

87,000 ریال
78,300 ریال

شوق آفرینی پایدار در سازمان

ناشر: ارکان دانش

300,000 ریال
270,000 ریال

مدیریت دولتی و جامعه پایدار

ناشر: نورعلم

180,000 ریال
162,000 ریال

روابط انسانی در سازمان های آموزشی

ناشر: دانشگاه بیرجند

400,000 ریال
360,000 ریال

ارزشیابی طرح ها و برنامه ها برنامه ریزی شهری

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

تکنیک های تقویت تاب آوری در سرمایه های انسانی

ناشر: ارکان دانش

290,000 ریال
261,000 ریال

تجزیه وتحلیل عملکرد درسازمان های دولتی وغیرانتفاعی

ناشر: صفار

150,000 ریال
135,000 ریال

سه قانون عملکرد برای بازنویسی آینده زندگی و سازمان شما

ناشر: ارکان دانش

45,000 ریال
40,500 ریال

مدیریت امیدواری در سرمایه های انسانی با بن مایه هدف گذاری

ناشر: ارکان دانش

395,000 ریال
355,500 ریال

مرجع کاربردی برای راهبردهای ناب، چابک و ترکیبی

ناشر: دانشگاه گیلان

100,000 ریال
90,000 ریال

بهبودبهره وری بارویکردهمت مضاعف وکارمضاعف درسازمانهای ایرانی

ناشر: ارکان دانش

30,000 ریال
27,000 ریال

برنامه توسعه و سرآمدی فردی با تاکید بر بازخورد سازنده

ناشر: ارکان دانش

570,000 ریال
513,000 ریال

بوم شناسی اطلاعاتی دولت الکترونیک یک نوآوری نهادی و فناورانه در مدیریت دولتی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

450,000 ریال
405,000 ریال

اصول سرپرستی

ناشر: آثارفکر

110,000 ریال
99,000 ریال

بودجه ریزی درایران

ناشر: مرسل

35,000 ریال
31,500 ریال

استخدامی متصدی امور دفتری

ناشر: آراه


1,750,000 ریال

مدیریت عملکرد دربخش دولتی

ناشر: میر

90,000 ریال
81,000 ریال

مهارتهای کسب قدرت و اعمال نفوذ

ناشر: تحقیقات و آموزش مدیریت

14,000 ریال
12,600 ریال

قوانین و مقررات بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری

ناشر: فرمنش


1,320,000 ریال

مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

ناشر: سمت

25,000 ریال
22,500 ریال