کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت بازرگانی

برند شخصی

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

بازارشناسی

ناشر: واژگان خرد

90,000 ریال
81,000 ریال

تله های فروش

ناشر: بهمن برنا

250,000 ریال
225,000 ریال

مدیریت تولید

ناشر: نشرکتاب دانشگاهی

125,000 ریال
112,500 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

50,000 ریال
45,000 ریال

بازاریابی اجتماعی

ناشر: ارکان دانش

140,000 ریال
126,000 ریال

بازاریابی دیجیتال

ناشر: نورعلم

500,000 ریال
450,000 ریال

اقتصاد دانایی محور

ناشر: باور عدالت

150,000 ریال
135,000 ریال

بازارشناسی پیشرفته

ناشر: واژگان خرد

110,000 ریال
99,000 ریال

جامعه شناسی تبلیغات

ناشر: جاجرمی

140,000 ریال
126,000 ریال

بازاریابی خدمات بیمه

ناشر: واژگان خرد

60,000 ریال
54,000 ریال

جستاری بر سرمایه فکری

ناشر: دانشگاه یزد

100,000 ریال
90,000 ریال

جستاری در مدیریت فروش

ناشر: دانشگاه یزد

640,000 ریال
576,000 ریال

اخلاق و احکام کسب وکار

ناشر: نورعلم

600,000 ریال
540,000 ریال

برندسازی و مدیریت برند

ناشر: دانشگاه صنعتی قم

400,000 ریال
360,000 ریال

اقتصاد خرد به زبان ساده

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

بازاریابی به روایت کاتلر

ناشر: آموخته

140,000 ریال
126,000 ریال

مالیه عمومی و اقتصاد دولت

ناشر: نورعلم

650,000 ریال
585,000 ریال

نظریه و مسائل اقتصاد کلان

ناشر: دانشگاه مازندران

120,000 ریال
108,000 ریال

مدیریت خرید انبارداری و توزیع

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

بازاریابی مدرن اصول و کاربردها

ناشر: واژگان خرد

180,000 ریال
162,000 ریال

روان شناسی کار- سازمانی- صنعتی

ناشر: ارکان دانش

270,000 ریال
243,000 ریال

تحقیقات بازاریابی نگرشی کاربردی

ناشر: دانشگاه یزد

350,000 ریال
315,000 ریال

برنامه ریزی تولید با تقاضای پویا

ناشر: فرهنگی انتشاراتی حامی

60,000 ریال
54,000 ریال