کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای اقتصاد-کشاورزي

بیمه کشاورزی

150,000 ریال
135,000 ریال

اصول اقتصاد کشاورزی

150,000 ریال
135,000 ریال

نگاهی به اقتصاد ایران

150,000 ریال
135,000 ریال

اقتصاد بازارهای کشاورزی

60,000 ریال
54,000 ریال

بازاریابی محصولات کشاورزی

300,000 ریال
270,000 ریال

مقدمه ای برارزش گذاری محیط زیست

35,000 ریال
31,500 ریال

اقتصاد تولید کاربرد آن در کشاورزی

100,000 ریال
90,000 ریال

اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها

185,000 ریال
166,500 ریال

اقتصاد منابع طبیعی تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار

140,000 ریال
126,000 ریال

بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها وراهکارهای تجاری

80,000 ریال
72,000 ریال