کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای اقتصاد کشاورزی

اصول اقتصاد کشاورزی

ناشر: دانشگاه رازی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

نگاهی به اقتصاد ایران

ناشر: دانشگاه مازندران

1٬850٬000 ریال
1٬665٬000 ریال

اقتصاد کشاورزی کاربردی

ناشر: دانشگاه خوارزمی

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

بازاریابی کشاورزی و تحلیل قیمت

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

3٬700٬000 ریال
3٬330٬000 ریال

مقدمه ای برارزش گذاری محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

اقتصاد تولید کاربرد آن در کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

320٬000 ریال
288٬000 ریال

مقدمه ای برکشاورزی پایدار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اقتصاد منابع طبیعی تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار

ناشر: دانشگاه تبریز

140٬000 ریال
126٬000 ریال

بیمه کشاورزی

ناشر: نورعلم

150٬000 ریال
135٬000 ریال

اقتصاد کشاورزی

ناشر: نورعلم

800٬000 ریال
720٬000 ریال

اندیشه سبز در اقتصاد

ناشر: نورعلم

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال

اقتصاد بازارهای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60٬000 ریال
54٬000 ریال

بازاریابی محصولات کشاورزی

ناشر: نورعلم

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

ناشر: نورعلم

480٬000 ریال
432٬000 ریال

مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی و مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

31٬000 ریال
27٬900 ریال