کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای اقتصاد کشاورزی

بیمه کشاورزی

ناشر: نورعلم

150,000 ریال
135,000 ریال

اقتصاد کشاورزی

ناشر: نورعلم

800,000 ریال
720,000 ریال

اصول اقتصاد کشاورزی

ناشر: دانشگاه رازی

300,000 ریال
270,000 ریال

اقتصاد بازارهای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60,000 ریال
54,000 ریال

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

ناشر: نورعلم

480,000 ریال
432,000 ریال

اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

185,000 ریال
166,500 ریال

اقتصاد منابع طبیعی تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار

ناشر: دانشگاه تبریز

140,000 ریال
126,000 ریال

بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها وراهکارهای تجاری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

80,000 ریال
72,000 ریال

نگاهی به اقتصاد ایران

ناشر: دانشگاه مازندران

1,080,000 ریال
972,000 ریال

بازاریابی محصولات کشاورزی

ناشر: نورعلم

300,000 ریال
270,000 ریال

مقدمه ای برارزش گذاری محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

35,000 ریال
31,500 ریال

اقتصاد تولید کاربرد آن در کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

320,000 ریال
288,000 ریال

مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی و مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

31,000 ریال
27,900 ریال