کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-اقتصاد

اصول بیمه

55,000 ریال
49,500 ریال

اقتصاد جرم

420,000 ریال
378,000 ریال

اقتصاد خرد

100,000 ریال
90,000 ریال

اقتصاد خرد

127,000 ریال
114,300 ریال

اقتصاد فرش

270,000 ریال
243,000 ریال

اقتصادسنجی

180,000 ریال
162,000 ریال

اقتصاد پولی

110,000 ریال
99,000 ریال

اقتصاد رفاه

870,000 ریال
783,000 ریال

اقتصاد کلان

320,000 ریال
288,000 ریال

اقتصاد کلان

380,000 ریال
342,000 ریال

اقتصاد نشاط

250,000 ریال
225,000 ریال

اقتصاد ریاضی

230,000 ریال
207,000 ریال

آمار استنباطی

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

اقتصاد مدیریت

200,000 ریال
180,000 ریال

اقتصاد مستمری

400,000 ریال
360,000 ریال

اقتصاد مهندسی

75,000 ریال
67,500 ریال

اسرار بانکداری

150,000 ریال
135,000 ریال

اقتصاد خرد

50,000 ریال
45,000 ریال

خصوصی سازی پول

470,000 ریال
423,000 ریال

نهادها و توسعه

200,000 ریال
180,000 ریال

تجارت بین الملل

400,000 ریال
360,000 ریال

شفافیت و اقتصاد

187,000 ریال
168,300 ریال

مالیه بین الملل

250,000 ریال
225,000 ریال

اقتصاد پولی جلد1

950,000 ریال
855,000 ریال