کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک اقتصاد

اصول بیمه

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

55٬000 ریال
49٬500 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: حافظ اندیشه

100٬000 ریال
90٬000 ریال

اقتصاد پولی

ناشر: دانشگاه تبریز

110٬000 ریال
99٬000 ریال

اقتصاد توسعه

ناشر: دانشگاه کردستان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

اختیار معامله

ناشر: دانشگاه خوارزمی

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

50٬000 ریال
45٬000 ریال

نهادها و توسعه

ناشر: دانشگاه مازندران

200٬000 ریال
180٬000 ریال

پایان جهانی سازی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

850٬000 ریال
765٬000 ریال

مبانی اقتصاد شهری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬330٬000 ریال
1٬197٬000 ریال

اقتصاد دانایی محور

ناشر: باور عدالت

150٬000 ریال
135٬000 ریال

بازرگانی بین الملل

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

140٬000 ریال
126٬000 ریال

بدون نفت بدون تحریم

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬130٬000 ریال
1٬017٬000 ریال

توسعه اقتصادی ایران

ناشر: دانشگاه تبریز

190٬000 ریال
171٬000 ریال

اقتصاد بخش عمومی

ناشر: توسعه علوم

500٬000 ریال
450٬000 ریال

بازاریابی خدمات بیمه

ناشر: واژگان خرد

60٬000 ریال
54٬000 ریال

حسابداری برای مدیران

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

600٬000 ریال
540٬000 ریال

حسابداری شرکت ها

ناشر: کتاب فرشید

350٬000 ریال
315٬000 ریال

درآمدی به اقتصاد فضا

ناشر: دانشگاه گلستان

250٬000 ریال
225٬000 ریال

سلامتی و رشد اقتصادی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

150٬000 ریال
135٬000 ریال

تامین مالی دانشگاه ها

ناشر: دانشگاه قم

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مدلسازی پویای اقتصادی

ناشر: دانشگاه یزد

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اقتصاد شراکتی در اسلام

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

غذا، کشاورزی و گردشگری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

290٬000 ریال
261٬000 ریال

اقتصاد خرد به زبان ساده

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال