کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-علوم-تربيتي

فلسفه ارزش

500,000 ریال
450,000 ریال

تربیت شهروندی

450,000 ریال
405,000 ریال

شاخص های تربیت

350,000 ریال
315,000 ریال

کلیات علم تدریس

140,000 ریال
126,000 ریال

مدیریت کلاس درس

35,000 ریال
31,500 ریال

رشد حرفه ای معلم

90,000 ریال
81,000 ریال

روانشناسی تربیتی

130,000 ریال
117,000 ریال

درآمدی برهویت ملی

21,000 ریال
18,900 ریال

مهارت اساسی تدریس

300,000 ریال
270,000 ریال

نظریه برنامه درسی

300,000 ریال
270,000 ریال

انسان شناسی تربیتی

150,000 ریال
135,000 ریال

طراحی آموزش اثربخش

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی و اصول تربیت

400,000 ریال
360,000 ریال

فلسفه تربیتی فارابی

79,000 ریال
71,100 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی

43,000 ریال
38,700 ریال

اقتصاد آموزش و پرورش

200,000 ریال
180,000 ریال

بهداشت روانی در مدارس

300,000 ریال
270,000 ریال

خودآموز تدریس چندپایه


300,000 ریال

فلسفه آموزش بزرگسالان

195,000 ریال
175,500 ریال

مدیریت پژوهش در مدرسه

150,000 ریال
135,000 ریال

آموزش شهروندی در مدارس

330,000 ریال
297,000 ریال

انشا درس روییدن در خود

350,000 ریال
315,000 ریال

برگزیده متون روانشناسی

350,000 ریال
315,000 ریال

روانشناسی شناختی حافظه

500,000 ریال
450,000 ریال