کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مردم-شناسي

انسان شناسی بازی

100,000 ریال
90,000 ریال

فرهنگ مردم همدان

60,000 ریال
54,000 ریال

انسان شناسی فرهنگی

27,000 ریال
24,300 ریال

نظریه های انسان شناسی

1,000,000 ریال
900,000 ریال

جامعه شناسی شوخی و خنده

70,000 ریال
63,000 ریال

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

35,000 ریال
31,500 ریال

طرح های آزمایشی علوم رفتاری

16,000 ریال
14,400 ریال

درآمدی برمردم شناسی اعتقادات دینی

800,000 ریال
720,000 ریال

همگرایی ملی قوم بلوچ در بستر نهادسازی

135,000 ریال
121,500 ریال

درآمدی بر مکاتب و نظریه های مردم شناسی

270,000 ریال
243,000 ریال

روشها، رویکردها و داده ها در مردم شناسی

23,000 ریال
20,700 ریال

گذاری بر فرهنگ و ادبیات شفاهی کردان جاف

220,000 ریال
198,000 ریال

جستاری درهنگام فراغت جلد1: سفرو جهانگردی

150,000 ریال
135,000 ریال

جستاری درهنگام فراغت جلد2 نگاهی به سفرو جهانگردی در ایران

90,000 ریال
81,000 ریال

شهرنگاری های عصر قاجار کلیات - کتابشناسی

200,000 ریال
180,000 ریال