کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مردم شناسی

انسان شناسی بازی

ناشر: دانشگاه یزد

100,000 ریال
90,000 ریال

فرهنگ مردم همدان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

960,000 ریال
864,000 ریال

انسان شناسی فرهنگی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

400,000 ریال
360,000 ریال

نظریه های انسان شناسی

ناشر: دانشگاه یزد

1,000,000 ریال
900,000 ریال

جامعه شناسی شوخی و خنده

ناشر: دانشگاه مازندران

70,000 ریال
63,000 ریال

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

360,000 ریال
324,000 ریال

طرح های آزمایشی علوم رفتاری

ناشر: حق شناس

16,000 ریال
14,400 ریال

درآمدی برمردم شناسی اعتقادات دینی

ناشر: دانشگاه یزد

800,000 ریال
720,000 ریال

همگرایی ملی قوم بلوچ در بستر نهادسازی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

135,000 ریال
121,500 ریال

روشها، رویکردها و داده ها در مردم شناسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

430,000 ریال
387,000 ریال

گذاری بر فرهنگ و ادبیات شفاهی کردان جاف

ناشر: دانشگاه رازی

220,000 ریال
198,000 ریال

جستاری درهنگام فراغت جلد1: سفرو جهانگردی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

150,000 ریال
135,000 ریال

درآمدی بر مکاتب و نظریه های مردم شناسی

ناشر: بهمن برنا

270,000 ریال
243,000 ریال

آموز ش عالی و تحولاتفرهنگی - اجتماعی زنان

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی


860,000 ریال

جستاری درهنگام فراغت جلد2 نگاهی به سفرو جهانگردی در ایران

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

90,000 ریال
81,000 ریال

تاریخ اندیشه ها و آراء انسان شناسی و مردم شناسی

ناشر: یسطرون

35,000 ریال
31,500 ریال