کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مردم شناسی

انسان شناسی بازی

ناشر: دانشگاه یزد

100٬000 ریال
90٬000 ریال

جامعه شناسی شوخی و خنده

ناشر: دانشگاه مازندران

70٬000 ریال
63٬000 ریال

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

360٬000 ریال
324٬000 ریال

طرح های آزمایشی علوم رفتاری

ناشر: حق شناس

450٬000 ریال
405٬000 ریال

درآمدی برمردم شناسی اعتقادات دینی

ناشر: دانشگاه یزد

800٬000 ریال
720٬000 ریال

همگرایی ملی قوم بلوچ در بستر نهادسازی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

135٬000 ریال
121٬500 ریال

روشها، رویکردها و داده ها در مردم شناسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

430٬000 ریال
387٬000 ریال

گذاری بر فرهنگ و ادبیات شفاهی کردان جاف

ناشر: دانشگاه رازی

220٬000 ریال
198٬000 ریال

دعوت به درون فرهنگ با مردم / انسان شناسی فرهنگی

ناشر: دانشگاه مازندران

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

فرهنگ مردم همدان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

960٬000 ریال
864٬000 ریال

انسان شناسی فرهنگی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

درآمدی بر مکاتب و نظریه های مردم شناسی

ناشر: بهمن برنا

270٬000 ریال
243٬000 ریال

جستاری درهنگام فراغت جلد1: سفرو جهانگردی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

150٬000 ریال
135٬000 ریال

جستاری درهنگام فراغت جلد2 نگاهی به سفرو جهانگردی در ایران

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

90٬000 ریال
81٬000 ریال

تاریخ اندیشه ها و آراء انسان شناسی و مردم شناسی

ناشر: یسطرون

35٬000 ریال
31٬500 ریال

چرا غرب استیلا پیدا کرد - البته تا اینجای کار الگوهای تاریخ و آنچه برای آینده بر جای می ماند

ناشر: نورعلم

4٬900٬000 ریال
4٬410٬000 ریال