کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای زمين-شناسي

گل فشان

150,000 ریال
135,000 ریال

کنودونتها

58,000 ریال
52,200 ریال

مواد زمین

15,000 ریال
13,500 ریال

PETROPHYSICS

480,000 ریال
432,000 ریال

آتشفشان شناسی

70,000 ریال
63,000 ریال

زمین درگذرزمان

36,000 ریال
32,400 ریال

زمین شناسی نفت

115,000 ریال
103,500 ریال

آب های زیرزمینی

160,000 ریال
144,000 ریال

اصول چینه نگاری

500,000 ریال
450,000 ریال

اصول نقشه خوانی

80,000 ریال
72,000 ریال

ژئوفیزیک صحرایی

220,000 ریال
198,000 ریال

سنگ شناسی آذرین

90,000 ریال
81,000 ریال

سنگ شناسی آذرین

290,000 ریال
261,000 ریال

سنگ شناسی رسوبی

33,000 ریال
29,700 ریال

PHYSICAL GEOLOGY

980,000 ریال
882,000 ریال

زمین شناسی ایران

27,000 ریال
24,300 ریال

کانی ها و سنگ ها

143,000 ریال
128,700 ریال

مبانی نقشه خوانی

200,000 ریال
180,000 ریال

زمین شناسی تاریخی

55,000 ریال
49,500 ریال

نانوفسیل های آهکی

200,000 ریال
180,000 ریال

STRUCTURAL GEOLOGY

250,000 ریال
225,000 ریال

زمین شناسی اقتصادی

200,000 ریال
180,000 ریال

سنگ های مشکل آفرین

380,000 ریال
342,000 ریال

کارست ژئومورفولوژی

450,000 ریال
405,000 ریال