کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای آمار

جبر خطی

ناشر: نوپردازان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

آمار نظری

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

40,000 ریال
36,000 ریال

شبیه سازی

ناشر: دانشگاه یزد

485,000 ریال
436,500 ریال

تحلیل بقاء

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

26,000 ریال
23,400 ریال

آنالیز حقیقی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

240,000 ریال
216,000 ریال

آنالیز ریاضی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900,000 ریال
810,000 ریال

مبانی احتمال

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900,000 ریال
810,000 ریال

مبانی احتمال

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

آمار و احتمال

ناشر: حفیظ

240,000 ریال
216,000 ریال

احتمال پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

200,000 ریال
180,000 ریال

کنترل کیفیت آماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

60,000 ریال
54,000 ریال

مبانی آنالیز عددی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

150,000 ریال
135,000 ریال

محاسبات آماری با R

ناشر: دانشگاه مازندران

120,000 ریال
108,000 ریال

تاریخ آمار و احتمال

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

45,000 ریال
40,500 ریال

جبرخطی عددی با متلب

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

260,000 ریال
234,000 ریال

اقتصادسنجی پانل دیتا

ناشر: تحقیقات تعاون دانشگاه تهران

87,000 ریال
78,300 ریال

تجزیه و تحلیل رگرسیون

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

300,000 ریال
270,000 ریال

حل مسایل آمار کاربردی

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

مدل های خطی برای آمار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

380,000 ریال
342,000 ریال

آمار اصول و روشها جلد1

ناشر: ارکان دانش

365,000 ریال
328,500 ریال

تحلیل و مدل سازی آماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

650,000 ریال
585,000 ریال

درآمدی بر آنالیز حقیقی

ناشر: دانشگاه اصفهان

500,000 ریال
450,000 ریال

مقدمه ای بر نظریه آمار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

175,000 ریال
157,500 ریال

مبانی آمارریاضی ویرایش 4

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

350,000 ریال
315,000 ریال