کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای آمار

جبر خطی

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

آمار نظری

40,000 ریال
36,000 ریال

تحلیل بقاء

26,000 ریال
23,400 ریال

مبانی احتمال

600,000 ریال
540,000 ریال

احتمال پیشرفته

400,000 ریال
360,000 ریال

احتمال پیشرفته

80,000 ریال
72,000 ریال

احتمال پیشرفته

200,000 ریال
180,000 ریال

کنترل کیفیت آماری

60,000 ریال
54,000 ریال

مبانی آنالیز عددی

150,000 ریال
135,000 ریال

تاریخ آمار و احتمال

45,000 ریال
40,500 ریال

جبرخطی عددی با متلب

260,000 ریال
234,000 ریال

اقتصادسنجی پانل دیتا

87,000 ریال
78,300 ریال

تحلیل رگرسیون بامثال

53,000 ریال
47,700 ریال

حل مسایل آمار کاربردی

500,000 ریال
450,000 ریال

مدل های خطی برای آمار

380,000 ریال
342,000 ریال

آمار اصول و روشها جلد1

98,000 ریال
88,200 ریال

تحلیل و مدل سازی آماری

650,000 ریال
585,000 ریال

درآمدی بر آنالیز حقیقی

500,000 ریال
450,000 ریال

مقدمه ای بر نظریه آمار

175,000 ریال
157,500 ریال

مقدمه ای بر نظریه ی آمار

12,000 ریال
10,800 ریال

آمارریاضی1 نظریه توزیع ها

350,000 ریال
315,000 ریال

تصمیم گیری چند معیاره فازی

230,000 ریال
207,000 ریال

مبانی تصمیم گیری چندمعیاره

160,000 ریال
144,000 ریال

پیش بینی روش ها و کاربردها

260,000 ریال
234,000 ریال