کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای آمار

جبر خطی

ناشر: نوپردازان

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

شبیه سازی

ناشر: دانشگاه یزد

485٬000 ریال
436٬500 ریال

تحلیل بقاء

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

مبانی احتمال

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

احتمال پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

930٬000 ریال
837٬000 ریال

کنترل کیفیت آماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

240٬000 ریال
216٬000 ریال

مبانی آنالیز عددی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

450٬000 ریال
405٬000 ریال

جبرخطی عددی با متلب

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تصمیم گیری چندمعیاره

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

حل مسایل آمار کاربردی

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال

مدل های خطی برای آمار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

درآمدی بر آنالیز حقیقی

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

مقدمه ای بر نظریه آمار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

احتمال پیشرفته ویرایش 3

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬770٬000 ریال
1٬593٬000 ریال

آمارریاضی1 نظریه توزیع ها

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

پیش بینی روش ها و کاربردها

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

500٬000 ریال
450٬000 ریال

تجزیه و تحلیل سریهای زمانی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

تصمیم گیری چند معیاره فازی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مبانی تصمیم گیری چندمعیاره

ناشر: دانشگاه بیرجند

160٬000 ریال
144٬000 ریال

مفاهیم پایه ای آمار واحتمال

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

نظریه و مسایل احتمال و آمار

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

طرح های نمونه گیری وکاربردها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬740٬000 ریال
1٬566٬000 ریال

مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

تحلیل آماری چندمتغیری کاربردی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال