کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای کتابداري-و-اطلاع-رساني

خدمات مرجع

75,000 ریال
67,500 ریال

نمایه سازی تصاویر

200,000 ریال
180,000 ریال

اشتراک جهانی منابع

90,000 ریال
81,000 ریال

درآمدی بر مدیریت دانش

150,000 ریال
135,000 ریال

کتابشناسی توصیفی عرفان

54,000 ریال
48,600 ریال

علم اطلاع رسانی در نظرو عمل

84,000 ریال
75,600 ریال

کتابخانه های دیجیتال : رابط کار

60,000 ریال
54,000 ریال

محورهای ایجاد و توسعه کتابخانه دیجیتالی

120,000 ریال
108,000 ریال

برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه ها

250,000 ریال
225,000 ریال

دگرسنجی برای متخصصان علم اطلاعات گذشته، حال و آینده

200,000 ریال
180,000 ریال

علم اطلاعات به منزله بیناعلم بازاندیشی در علم، روش و عمل

350,000 ریال
315,000 ریال

فهرست نویسی کتاب با استفاده از قواعد فهرست نویسی انگلو ـ امریکن

25,000 ریال
22,500 ریال

مقدمات زبان برنامه نویسی #C با تاکید بر مسائل علم اطلاعات و دانش شناسی

130,000 ریال
117,000 ریال

اقتدار اطلاعات رهنمودهایی برای برنامه های چندرسانه ای کتابخانه های آموزشگاهی

10,000 ریال
9,000 ریال

جست وجوی اطلاعات بررسی تحقیقات درباره ی اطلاع یابی، نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاعاتی

400,000 ریال
360,000 ریال