کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای کتابداری و اطلاع رسانی

خدمات مرجع

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,360,000 ریال
1,224,000 ریال

نمایه سازی تصاویر

ناشر: دانشگاه قم

200,000 ریال
180,000 ریال

درآمدی بر مدیریت دانش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

340,000 ریال
306,000 ریال

کتابشناسی توصیفی عرفان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

440,000 ریال
396,000 ریال

علم اطلاع رسانی در نظرو عمل

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

84,000 ریال
75,600 ریال

کتابخانه های دیجیتال : رابط کار

ناشر: دانشگاه قم

60,000 ریال
54,000 ریال

محورهای ایجاد و توسعه کتابخانه دیجیتالی

ناشر: دانشگاه قم

120,000 ریال
108,000 ریال

برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه ها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

500,000 ریال
450,000 ریال

تحلیل نظام ها برای کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی

ناشر: دانشگاه رازی

26,000 ریال
23,400 ریال

دگرسنجی برای متخصصان علم اطلاعات گذشته، حال و آینده

ناشر: همراه علم

200,000 ریال
180,000 ریال

معماری اطلاعات طراحی و یکپارچه سازی فضاهای اطلاعاتی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

350,000 ریال
315,000 ریال

علم اطلاعات به منزله بیناعلم بازاندیشی در علم، روش و عمل

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

350,000 ریال
315,000 ریال

متون اختصاصی انگلیسی

ناشر: چاپار

80,000 ریال
72,000 ریال

فهرست نویسی کتاب با استفاده از قواعد فهرست نویسی انگلو ـ امریکن

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

450,000 ریال
405,000 ریال

مقدمات زبان برنامه نویسی #C با تاکید بر مسائل علم اطلاعات و دانش شناسی

ناشر: دانشگاه یزد

130,000 ریال
117,000 ریال

جست وجوی اطلاعات بررسی تحقیقات درباره ی اطلاع یابی، نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاعاتی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,380,000 ریال
1,242,000 ریال

اشتراک جهانی منابع

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

90,000 ریال
81,000 ریال

خرید کتاب برای کتابخانه

ناشر: دانشگاه شیراز

8,000 ریال
7,200 ریال

اقتدار اطلاعات رهنمودهایی برای برنامه های چندرسانه ای کتابخانه های آموزشگاهی

ناشر: دانشگاه شیراز

10,000 ریال
9,000 ریال