کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-علوم-انساني

ریاضی عمومی 1

30,000 ریال
27,000 ریال

راهنمای جامع AMOS 6.0

74,000 ریال
66,600 ریال

آمار توصیفی و کاربردآن

160,000 ریال
144,000 ریال

توسعه ی کارآفرینی شهری

420,000 ریال
378,000 ریال

راهنمای کامل روش تحقیق

135,000 ریال
121,500 ریال

یادگیری مستمردرکشاورزی

40,000 ریال
36,000 ریال

طرح های آزمایشی علوم رفتاری

16,000 ریال
14,400 ریال

کاربرد رایانه در علوم انسانی

230,000 ریال
207,000 ریال

مهارت های یادگیری الکترونیکی

200,000 ریال
180,000 ریال

روش عملی تحقیق در علوم انسانی

350,000 ریال
315,000 ریال

روش تحقیق کاربردی در علوم انسانی

105,000 ریال
94,500 ریال

روش تحقیق با تاکید بر علوم اسلامی

450,000 ریال
405,000 ریال

راهنمای تهیه مقاله ها و سخنرانی های علمی

60,000 ریال
54,000 ریال

درسنامه ی روش تحقیق با رویکرد علوم انسانی

65,000 ریال
58,500 ریال

فراز و فرود نهاد علوم انسانی در ایران

350,000 ریال
315,000 ریال

راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی

30,000 ریال
27,000 ریال

نیازسنجی پژوهشی مسئله یابی پژوهشی و اولویت بندی طرح های تحقیقاتی

250,000 ریال
225,000 ریال

ریاضی عمومی

120,000 ریال
108,000 ریال

فصلی در پژوهش های علوم انسانی مجموعه مقالات، مناظره ها و گزارش سخنرانی های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

100,000 ریال
90,000 ریال