کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی کشاورزی

پیاز

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

250,000 ریال
225,000 ریال

غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

500,000 ریال
450,000 ریال

غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

165,000 ریال
148,500 ریال

کیوی

ناشر: سروش هدایت

20,000 ریال
18,000 ریال

نیشکر

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

49,000 ریال
44,100 ریال

خرمالو

ناشر: سپیدان

100,000 ریال
90,000 ریال

گلکاری

ناشر: آییژ

380,000 ریال
342,000 ریال

ناقلین

ناشر: جهاد دانشگاهی مازندران

160,000 ریال
144,000 ریال

آب سنجی

ناشر: دانشگاه گیلان

220,000 ریال
198,000 ریال

جلبک ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

430,000 ریال
387,000 ریال

دیمکاری

ناشر: آییژ

170,000 ریال
153,000 ریال

شیمی خاک

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

علوم خاک

ناشر: دانشگاه لرستان

70,000 ریال
63,000 ریال

حفاظت خاک

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

250,000 ریال
225,000 ریال

ژنوم نخود

ناشر: دانشگاه رازی

440,000 ریال
396,000 ریال

فیزیک خاک

ناشر: صنعتی سجاد مشهد

235,000 ریال
211,500 ریال

فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

43,000 ریال
38,700 ریال

کنسروسازی

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

میوه کاری

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

150,000 ریال
135,000 ریال

اصول زراعت

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: دانشگاه تبریز

180,000 ریال
162,000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

بهداشت شیر

ناشر: دانشگاه ارومیه

570,000 ریال
513,000 ریال

پرورش سبزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

200,000 ریال
180,000 ریال