کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی کشاورزی

پیاز

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

450,000 ریال
405,000 ریال

غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

500,000 ریال
450,000 ریال

غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

165,000 ریال
148,500 ریال

کیوی

ناشر: سروش هدایت

300,000 ریال
270,000 ریال

نیشکر

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,080,000 ریال
972,000 ریال

خرمالو

ناشر: سپیدان

300,000 ریال
270,000 ریال

گلکاری

ناشر: آییژ

800,000 ریال
720,000 ریال

ناقلین

ناشر: جهاد دانشگاهی مازندران

160,000 ریال
144,000 ریال

آب سنجی

ناشر: دانشگاه گیلان

220,000 ریال
198,000 ریال

جلبک ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

430,000 ریال
387,000 ریال

دیمکاری

ناشر: آییژ

170,000 ریال
153,000 ریال

شیمی خاک

ناشر: آییژ

820,000 ریال
738,000 ریال

علوم خاک

ناشر: دانشگاه لرستان

70,000 ریال
63,000 ریال

کیفیت آب

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

290,000 ریال
261,000 ریال

حفاظت خاک

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

920,000 ریال
828,000 ریال

ژنوم نخود

ناشر: دانشگاه رازی

440,000 ریال
396,000 ریال

کنسروسازی

ناشر: آییژ

1,100,000 ریال
990,000 ریال

اصول زراعت

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: دانشگاه تبریز

180,000 ریال
162,000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

بهداشت شیر

ناشر: دانشگاه ارومیه

700,000 ریال
630,000 ریال

پرورش سبزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

900,000 ریال
810,000 ریال

تولید غلات

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال

حشره شناسی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

990,000 ریال
891,000 ریال