کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی کشاورزی

پیاز

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

450٬000 ریال
405٬000 ریال

غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

کیوی

ناشر: سروش هدایت

300٬000 ریال
270٬000 ریال

خرمالو

ناشر: سپیدان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

گلکاری

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

آب سنجی

ناشر: دانشگاه گیلان

220٬000 ریال
198٬000 ریال

جلبک ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

دیمکاری

ناشر: آییژ

170٬000 ریال
153٬000 ریال

شیمی خاک

ناشر: آییژ

820٬000 ریال
738٬000 ریال

علوم خاک

ناشر: دانشگاه لرستان

70٬000 ریال
63٬000 ریال

کیفیت آب

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

290٬000 ریال
261٬000 ریال

حفاظت خاک

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

920٬000 ریال
828٬000 ریال

ژنوم نخود

ناشر: دانشگاه رازی

440٬000 ریال
396٬000 ریال

کنسروسازی

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

اصول زراعت

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: دانشگاه تبریز

780٬000 ریال
702٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

400٬000 ریال
360٬000 ریال

پرورش سبزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

900٬000 ریال
810٬000 ریال

تولید غلات

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

حشره شناسی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

زراعت غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

35٬000 ریال
31٬500 ریال

زراعت نوین

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

880٬000 ریال
792٬000 ریال

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

185٬000 ریال
166٬500 ریال

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

120٬000 ریال
108٬000 ریال