کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای جغرافياي-طبيعي

هیدرولوژی شهری

85,000 ریال
76,500 ریال

مبانی محیط زیست

300,000 ریال
270,000 ریال

هواشناسی فیزیکی

230,000 ریال
207,000 ریال

هیدروکلیماتولوژی

300,000 ریال
270,000 ریال

آب و هوای لایه مرزی

200,000 ریال
180,000 ریال

آلودگی هوا و شیمی جو

520,000 ریال
468,000 ریال

اصول و مبانی هواشناسی

250,000 ریال
225,000 ریال

جغرافیای طبیعی کاربردی

100,000 ریال
90,000 ریال

حقایقی درباره مخاطرات محیطی

80,000 ریال
72,000 ریال

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

35,000 ریال
31,500 ریال

ژئومورفولوژی شمال غرب ایران

150,000 ریال
135,000 ریال

درآمدی برحفاظت خاک و آبخیزداری

125,000 ریال
112,500 ریال

شهرهای سبز توسعه شهری ومحیط زیست

50,000 ریال
45,000 ریال

تفسیر نقشه های توپوگرافی وزمین شناسی

38,000 ریال
34,200 ریال

آبخیزداری برای دانشجویان رشته جغرافیا

200,000 ریال
180,000 ریال

پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا

110,000 ریال
99,000 ریال

مدل سازی فضایی و تصمیم گیری چندمعیاره

180,000 ریال
162,000 ریال

مخاطرات دامنه ای با تاکید بر زمین لغزش

180,000 ریال
162,000 ریال

مدل های آب و هوایی تحلیل بارش - رواناب

110,000 ریال
99,000 ریال

سنجش ازدور حرارتی در فرایندهای سطح زمین

990,000 ریال
891,000 ریال

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان جغرافیای طبیعی

26,000 ریال
23,400 ریال

روش ها و مدل های ارزیابی وتهیه نقشه بیابان زایی

50,000 ریال
45,000 ریال

کار میدانی با تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی

350,000 ریال
315,000 ریال

مفاهیم وکاربردهای سامانه ی اطلاعات جغرافیایی

100,000 ریال
90,000 ریال