کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای جغرافیای طبیعی

هیدرولوژی شهری

ناشر: دانشگاه یزد

85٬000 ریال
76٬500 ریال

هیدروکلیماتولوژی

ناشر: دانشگاه رازی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

آلودگی هوا و شیمی جو

ناشر: دانشگاه یزد

520٬000 ریال
468٬000 ریال

مبانی جغرافیای طبیعی

ناشر: دانشگاه تبریز

275٬000 ریال
247٬500 ریال

تکنیک های ژئومورفولوژی

ناشر: آییژ

3٬800٬000 ریال
3٬420٬000 ریال

جغرافیای طبیعی کاربردی

ناشر: دانشگاه تبریز

100٬000 ریال
90٬000 ریال

بحران ها و بلایای محیطی

ناشر: دانشگاه تبریز

625٬000 ریال
562٬500 ریال

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

360٬000 ریال
324٬000 ریال

ژئومورفولوژی شمال غرب ایران

ناشر: دانشگاه تبریز

430٬000 ریال
387٬000 ریال

فرهنگ واژه های ژئومورفولوژی

ناشر: دانشگاه اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

مبانی جغرافیای انسانی ایران

ناشر: آییژ

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال

زمین شناسی عمومی برای جغرافیا

ناشر: دانشگاه تبریز

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

جغرافیای نظامی جلد1 جغرافیای طبیعی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬750٬000 ریال
1٬575٬000 ریال

آبخیزداری برای دانشجویان رشته جغرافیا

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا

ناشر: دانشگاه یزد

110٬000 ریال
99٬000 ریال

مخاطرات دامنه ای با تاکید بر زمین لغزش

ناشر: دانشگاه اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

سنجش ازدور حرارتی در فرایندهای سطح زمین

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

990٬000 ریال
891٬000 ریال

روش ها و مدل های ارزیابی وتهیه نقشه بیابان زایی

ناشر: دانشگاه یزد

50٬000 ریال
45٬000 ریال

کار میدانی با تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی

ناشر: آرین زمین

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

مفاهیم وکاربردهای سامانه ی اطلاعات جغرافیایی

ناشر: دانشگاه مازندران

100٬000 ریال
90٬000 ریال

کاربردژئومرفولوژی در برنامه ریزی ملی، منطقه ای، اقتصادی، توریسم

ناشر: دانشگاه اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

مبانی سنجش از دور کاربردی با تاکید برپردازش تصاویرماهواره ای

ناشر: دانشگاه تبریز

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

جغرافیای طبیعی حوضه قره سوکرمانشاه

ناشر: دانشگاه کردستان

800٬000 ریال
720٬000 ریال