کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای جغرافیای طبیعی

مخاطرات طبیعی

ناشر: دانشگاه یزد

120٬000 ریال
108٬000 ریال

هیدرولوژی شهری

ناشر: دانشگاه یزد

85٬000 ریال
76٬500 ریال

مبانی محیط زیست

ناشر: دانشگاه رازی

660٬000 ریال
594٬000 ریال

هواشناسی فیزیکی

ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری

230٬000 ریال
207٬000 ریال

هیدروکلیماتولوژی

ناشر: دانشگاه رازی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

آلودگی هوا و شیمی جو

ناشر: دانشگاه یزد

520٬000 ریال
468٬000 ریال

مبانی جغرافیای طبیعی

ناشر: دانشگاه تبریز

275٬000 ریال
247٬500 ریال

جغرافیای طبیعی کاربردی

ناشر: دانشگاه تبریز

100٬000 ریال
90٬000 ریال

بحران ها و بلایای محیطی

ناشر: دانشگاه تبریز

625٬000 ریال
562٬500 ریال

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

360٬000 ریال
324٬000 ریال

ژئومورفولوژی شمال غرب ایران

ناشر: دانشگاه تبریز

430٬000 ریال
387٬000 ریال

فرهنگ واژه های ژئومورفولوژی

ناشر: دانشگاه اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

اقلیم، آفات و بیماری های گیاهی

ناشر: دانشگاه یزد

400٬000 ریال
360٬000 ریال

درآمدی برحفاظت خاک و آبخیزداری

ناشر: دانشگاه یزد

125٬000 ریال
112٬500 ریال

اصول و مبانی سنجش از دور لیداری

ناشر: نورعلم

350٬000 ریال
315٬000 ریال

آبخیزداری برای دانشجویان رشته جغرافیا

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا

ناشر: دانشگاه یزد

110٬000 ریال
99٬000 ریال

مدل سازی فضایی و تصمیم گیری چندمعیاره

ناشر: دانشگاه گلستان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

مخاطرات دامنه ای با تاکید بر زمین لغزش

ناشر: دانشگاه اصفهان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

مدل های آب و هوایی تحلیل بارش - رواناب

ناشر: دانشگاه تبریز

110٬000 ریال
99٬000 ریال

سنجش ازدور حرارتی در فرایندهای سطح زمین

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

990٬000 ریال
891٬000 ریال

جغرافیای مخاطرات

ناشر: دانشگاه تبریز

700٬000 ریال
630٬000 ریال

منابع و مسایل آب در ایران با تاکید بر بحران آب

ناشر: خراسان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

روش ها و مدل های ارزیابی وتهیه نقشه بیابان زایی

ناشر: دانشگاه یزد

50٬000 ریال
45٬000 ریال