کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای جغرافیای طبیعی

هیدرولوژی شهری

ناشر: دانشگاه یزد

85,000 ریال
76,500 ریال

مبانی محیط زیست

ناشر: دانشگاه رازی

660,000 ریال
594,000 ریال

هواشناسی فیزیکی

ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری

230,000 ریال
207,000 ریال

هیدروکلیماتولوژی

ناشر: دانشگاه رازی

300,000 ریال
270,000 ریال

آلودگی هوا و شیمی جو

ناشر: دانشگاه یزد

520,000 ریال
468,000 ریال

اصول و مبانی هواشناسی

ناشر: حکیم سبزواری

250,000 ریال
225,000 ریال

جغرافیای طبیعی کاربردی

ناشر: دانشگاه تبریز

100,000 ریال
90,000 ریال

مقدمه ای برسنگ شناسی آذرین

ناشر: دانشگاه هرمزگان

50,000 ریال
45,000 ریال

حقایقی درباره مخاطرات محیطی

ناشر: دانشگاه تبریز

80,000 ریال
72,000 ریال

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

35,000 ریال
31,500 ریال

ژئومورفولوژی شمال غرب ایران

ناشر: دانشگاه تبریز

150,000 ریال
135,000 ریال

فرهنگ واژه های ژئومورفولوژی

ناشر: دانشگاه اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

درآمدی برحفاظت خاک و آبخیزداری

ناشر: دانشگاه یزد

125,000 ریال
112,500 ریال

شهرهای سبز توسعه شهری ومحیط زیست

ناشر: دانشگاه تبریز

50,000 ریال
45,000 ریال

تفسیر نقشه های توپوگرافی وزمین شناسی

ناشر: دانشگاه رازی

38,000 ریال
34,200 ریال

آبخیزداری برای دانشجویان رشته جغرافیا

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا

ناشر: دانشگاه یزد

110,000 ریال
99,000 ریال

مدل سازی فضایی و تصمیم گیری چندمعیاره

ناشر: دانشگاه گلستان

180,000 ریال
162,000 ریال

مخاطرات دامنه ای با تاکید بر زمین لغزش

ناشر: دانشگاه اصفهان

180,000 ریال
162,000 ریال

مدل های آب و هوایی تحلیل بارش - رواناب

ناشر: دانشگاه تبریز

110,000 ریال
99,000 ریال

سنجش ازدور حرارتی در فرایندهای سطح زمین

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

990,000 ریال
891,000 ریال

جغرافیای مخاطرات

ناشر: دانشگاه تبریز

400,000 ریال
360,000 ریال

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان جغرافیای طبیعی

ناشر: توحیدی

26,000 ریال
23,400 ریال

روش ها و مدل های ارزیابی وتهیه نقشه بیابان زایی

ناشر: دانشگاه یزد

50,000 ریال
45,000 ریال