کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ادبیات انگلیسی

آواشناسی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

350٬000 ریال
315٬000 ریال

انگلیسی کاربردی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

ترجمه متون سیاسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

650٬000 ریال
585٬000 ریال

ترجمه علمی و تخصصی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

مهارت های ارائه مطلب

ناشر: دانشگاه اصفهان

70٬000 ریال
63٬000 ریال

اصول درک مطلب انگلیسی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

ترجمه مکاتبات و اسناد

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

170٬000 ریال
153٬000 ریال

روش تدریس زبان انگلیسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

240٬000 ریال
216٬000 ریال

فرهنگ توصیفی معنی شناسی

ناشر: باور عدالت

250٬000 ریال
225٬000 ریال

فرهنگ کلیشه های انگلیسی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

250٬000 ریال
225٬000 ریال

روش تحقیق کیفی مدل تعاملی

ناشر: دانشگاه مازندران

1٬650٬000 ریال
1٬485٬000 ریال

مسائل کاربردی ترجمه شفاهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

980٬000 ریال
882٬000 ریال

انگلیسی پیشرفته ویژه ترجمه

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬270٬000 ریال
1٬143٬000 ریال

ترجمه متن های دشوار انگلیسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬560٬000 ریال
1٬404٬000 ریال

یکصد راهکار برای آموزش زبان

ناشر: دانشگاه رازی

80٬000 ریال
72٬000 ریال

DEVELOPING ESSAYS IN ENGLISH

ناشر: دانشگاه یزد

89٬500 ریال
80٬550 ریال

ORAL REPRODUCTION OF STORIES

ناشر: دانشگاه اصفهان

270٬000 ریال
243٬000 ریال

SPACE IN POSTCOLONIAL LITERATURE

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

980٬000 ریال
882٬000 ریال

فرهنگ تفصیلی اصطلاحات روایت شناسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬790٬000 ریال
1٬611٬000 ریال

طراحی آموزشی در آموزش زبان انگلیسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

کاربرد فناوری درآموزش زبان انگلیسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

یادگیری آسان اصطلاحات زبان انگلیسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

520٬000 ریال
468٬000 ریال

72راهکار موثر یادگیری و آموزش واژگان

ناشر: دانشگاه اصفهان

170٬000 ریال
153٬000 ریال

ترجمه دیداری شنیداری مفاهیم و اصطلاحات

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال