کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ادبیات انگلیسی

آواشناسی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

150,000 ریال
135,000 ریال

انگلیسی کاربردی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700,000 ریال
630,000 ریال

مهارت های ارائه مطلب

ناشر: دانشگاه اصفهان

70,000 ریال
63,000 ریال

اصول درک مطلب انگلیسی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

220,000 ریال
198,000 ریال

روش تدریس زبان انگلیسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

90,000 ریال
81,000 ریال

فرهنگ توصیفی معنی شناسی

ناشر: باور عدالت

250,000 ریال
225,000 ریال

فرهنگ کلیشه های انگلیسی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

110,000 ریال
99,000 ریال

فرهنگ پیشوندها و پسوندها

ناشر: دانش زنجان

76,000 ریال
68,400 ریال

روش تحقیق کیفی مدل تعاملی

ناشر: دانشگاه مازندران

210,000 ریال
189,000 ریال

انگلیسی پیشرفته ویژه ترجمه

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

125,000 ریال
112,500 ریال

ترجمه متن های دشوار انگلیسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

140,000 ریال
126,000 ریال

DEVELOPING ESSAYS IN ENGLISH

ناشر: دانشگاه یزد

89,500 ریال
80,550 ریال

ORAL REPRODUCTION OF STORIES

ناشر: دانشگاه اصفهان

270,000 ریال
243,000 ریال

SPACE IN POSTCOLONIAL LITERATURE

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

150,000 ریال
135,000 ریال

ده گفتار نگاهی دیگربه آموزش زبان

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

30,000 ریال
27,000 ریال

فرهنگ تفصیلی اصطلاحات روایت شناسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

250,000 ریال
225,000 ریال

فرهنگ تفصیلی اصطلاحات روایت شناسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

480,000 ریال
432,000 ریال

کاربرد فناوری درآموزش زبان انگلیسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

85,000 ریال
76,500 ریال

مسائل کاربردی ترجمه شفاهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

250,000 ریال
225,000 ریال

یادگیری آسان اصطلاحات زبان انگلیسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

30,000 ریال
27,000 ریال

رویکردهای تحلیل گفتمان: نظریه و روش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

180,000 ریال
162,000 ریال

72راهکار موثر یادگیری و آموزش واژگان

ناشر: دانشگاه اصفهان

170,000 ریال
153,000 ریال

ONE HUNDRED BEST-LOVED ENGLISH POEMS

ناشر: جنگل جاودانه

120,000 ریال
108,000 ریال

فرهنگ پیشوند و پسوند انگلیسی - فارسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

50,000 ریال
45,000 ریال