کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی معدن

کانی شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

850,000 ریال
765,000 ریال

بلورها و کانیها

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

سنگ های ساختمانی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

250,000 ریال
225,000 ریال

STRUCTURAL GEOLOGY

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

زمین شناسی اقتصادی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

مهندسی تهویه معادن

ناشر: نوپردازان

350,000 ریال
315,000 ریال

سنگ های گرانیتوئیدی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

400,000 ریال
360,000 ریال

کانی شناسی توصیفی 1

ناشر: دانشگاه یزد

51,500 ریال
46,350 ریال

مهندسی شیروانی سنگی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

800,000 ریال
720,000 ریال

ساختارهای زمین شناسی

ناشر: سایه گستر

15,000 ریال
13,500 ریال

نقشه برداری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

120,000 ریال
108,000 ریال

کانیها و سنگهای صنعتی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

100,000 ریال
90,000 ریال

اصول مهندسی مکانیک سنگ

ناشر: پژوهشی دیبای دانش

120,000 ریال
108,000 ریال

مقدمه ای بر مکانیک سنگ

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

200,000 ریال
180,000 ریال

مدل سازی زمین زیست محیطی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

150,000 ریال
135,000 ریال

MANUAL OF MINERAL SCIENCE

ناشر: آییژ

900,000 ریال
810,000 ریال

هیدرولوژی آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

تحلیل دینامیکی سازه های سنگی

ناشر: ارکان دانش

950,000 ریال
855,000 ریال

نقشه برداری کارگاهی وزیرزمینی

ناشر: فروزش

800,000 ریال
720,000 ریال

چاه پیمایی و پتروفیزیک کاربردی

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

روش های پیشنهادی توصیف توده سنگ

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

150,000 ریال
135,000 ریال

زیست فناوری درفرآوری مواد معدنی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

350,000 ریال
315,000 ریال

مباحث ویژه در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

260,000 ریال
234,000 ریال

زمین شناسی اقتصادی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

790,000 ریال
711,000 ریال