کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی معدن

کانی شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

850,000 ریال
765,000 ریال

بلورها و کانیها

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

زمین شناسی اقتصادی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

مهندسی تهویه معادن

ناشر: نوپردازان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

سنگ های گرانیتوئیدی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

400,000 ریال
360,000 ریال

مهندسی شیروانی سنگی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

800,000 ریال
720,000 ریال

نقشه برداری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

120,000 ریال
108,000 ریال

اصول مهندسی مکانیک سنگ

ناشر: پژوهشی دیبای دانش

120,000 ریال
108,000 ریال

مقدمه ای بر مکانیک سنگ

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

200,000 ریال
180,000 ریال

مدل سازی زمین زیست محیطی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

150,000 ریال
135,000 ریال

MANUAL OF MINERAL SCIENCE

ناشر: آییژ

900,000 ریال
810,000 ریال

هیدرولوژی آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

تحلیل دینامیکی سازه های سنگی

ناشر: ارکان دانش

950,000 ریال
855,000 ریال

نقشه برداری کارگاهی وزیرزمینی

ناشر: فروزش

800,000 ریال
720,000 ریال

چاه پیمایی و پتروفیزیک کاربردی

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

روش های پیشنهادی توصیف توده سنگ

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

150,000 ریال
135,000 ریال

زیست فناوری درفرآوری مواد معدنی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

350,000 ریال
315,000 ریال

مباحث ویژه در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

260,000 ریال
234,000 ریال

زمین شناسی اقتصادی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,570,000 ریال
1,413,000 ریال

تجهیز و آماده سازی معادن زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

230,000 ریال
207,000 ریال

مکانیک سنگ

ناشر: دانشگاه ارومیه

850,000 ریال
765,000 ریال

روش های خودنگهدار در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

230,000 ریال
207,000 ریال

راهنمایی بر مطالعه میکروسکوپی مقطع نازک

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

750,000 ریال
675,000 ریال

سنگ شناسی کاربردی رسوبی ،آذرین و دگرگونی

ناشر: دانشگاه ارومیه

700,000 ریال
630,000 ریال