کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی معدن

کانی شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

850٬000 ریال
765٬000 ریال

بلورها و کانیها

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

سنگ های ساختمانی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

400٬000 ریال
360٬000 ریال

مهندسی تهویه معادن

ناشر: نوپردازان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

سنگ های گرانیتوئیدی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

مهندسی شیروانی سنگی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

نقشه برداری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

120٬000 ریال
108٬000 ریال

مقدمه ای بر مکانیک سنگ

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

200٬000 ریال
180٬000 ریال

مدل سازی زمین زیست محیطی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

150٬000 ریال
135٬000 ریال

MANUAL OF MINERAL SCIENCE

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

تحلیل دینامیکی سازه های سنگی

ناشر: ارکان دانش

950٬000 ریال
855٬000 ریال

روش های تحلیلی در مهندسی معدن

ناشر: نوپردازان

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

نقشه برداری کارگاهی وزیرزمینی

ناشر: فروزش

800٬000 ریال
720٬000 ریال

روش های پیشنهادی توصیف توده سنگ

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

150٬000 ریال
135٬000 ریال

زیست فناوری درفرآوری مواد معدنی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

مباحث ویژه در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

400٬000 ریال
360٬000 ریال

زمین شناسی اقتصادی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬570٬000 ریال
1٬413٬000 ریال

تجهیز و آماده سازی معادن زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

400٬000 ریال
360٬000 ریال

روش های تخریبی در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

400٬000 ریال
360٬000 ریال

مکانیک سنگ

ناشر: دانشگاه ارومیه

850٬000 ریال
765٬000 ریال

روش های بانگهداری در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

400٬000 ریال
360٬000 ریال

روش های خودنگهدار در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

400٬000 ریال
360٬000 ریال

راهنمایی بر مطالعه میکروسکوپی مقطع نازک

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

750٬000 ریال
675٬000 ریال

سنگ شناسی کاربردی رسوبی ،آذرین و دگرگونی

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال