کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای ميکروبيولوژي

مبانی ژنتیک باکتری ها


450,000 ریال

ژنتیک ویروس های یوکاریوتی DNA دار

200,000 ریال
180,000 ریال

مدل سازی پاسخ های میکروبی در مواد غذایی

300,000 ریال
270,000 ریال

فیزیولوژی پروکاریوت ها

450,000 ریال
405,000 ریال