کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای میکروبیولوژی

فلسفه ایمونولوژی

ناشر: دانشگاه اصفهان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

مبانی ژنتیک باکتری ها

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی

ناشر: دانشگاه اصفهان

550٬000 ریال
495٬000 ریال

ژنتیک ویروس های یوکاریوتی DNA دار

ناشر: دانشگاه اصفهان

200٬000 ریال
180٬000 ریال

مدل سازی پاسخ های میکروبی در مواد غذایی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

فیزیولوژی پروکاریوت ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

سلسله قارچ ها

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990٬000 ریال
891٬000 ریال

ENGLISH FOR THE STUDENTS OF MICROBIOLOGY

ناشر: دانشگاه مراغه

60٬000 ریال
54٬000 ریال

تولیدمیکروبی دانه های درون سلولی

ناشر: جهاد دانشگاهی دانشکده فنی تهران

28٬000 ریال
25٬200 ریال