کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای میکروبیولوژی

میکروبیولوژی مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990,000 ریال
891,000 ریال

ژنتیک ویروس های یوکاریوتی DNA دار

ناشر: دانشگاه اصفهان

200,000 ریال
180,000 ریال

مدل سازی پاسخ های میکروبی در مواد غذایی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

فیزیولوژی پروکاریوت ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

450,000 ریال
405,000 ریال

ENGLISH FOR THE STUDENTS OF MICROBIOLOGY

ناشر: دانشگاه مراغه

60,000 ریال
54,000 ریال

تولیدمیکروبی دانه های درون سلولی

ناشر: جهاد دانشگاهی دانشکده فنی تهران

28,000 ریال
25,200 ریال