کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای زیست شناسی گیاهی

جلبک ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

آناتومی گیاهی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

اصول قارچ شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

550٬000 ریال
495٬000 ریال

سیتوژنتیک گیاهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬420٬000 ریال
1٬278٬000 ریال

زیست شناسی گیاهی

ناشر: آییژ

1٬650٬000 ریال
1٬485٬000 ریال

ژنومیکس و روش ها

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

498٬000 ریال
448٬200 ریال

روش های تجزیه گیاه

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

کلیات باکتری شناسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬440٬000 ریال
1٬296٬000 ریال

رشد و نمو در گیاهان

ناشر: شایسته

700٬000 ریال
630٬000 ریال

کلیات اکولوژی گیاهی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مبانی بیولوژی گیاهی

ناشر: آییژ

3٬700٬000 ریال
3٬330٬000 ریال

فیزیولوژی گیاهی جلد1

ناشر: اندیشه ماندگار

180٬000 ریال
162٬000 ریال

فیزیولوژی گیاهی جلد2

ناشر: آوای بیصدا

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

آشنایی با گیاهان آبزی

ناشر: آییژ

400٬000 ریال
360٬000 ریال

تالوفیت ها ریسه داران

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

سوخت زیستی و منابع آن

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

فیزیولوژی گیاهان چوبی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

ویرایش ژنوم در گیاهان

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

250٬000 ریال
225٬000 ریال

چای کاشت، داشت، برداشت

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

بوم شناسی گیاهی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

530٬000 ریال
477٬000 ریال

روش های آنزیم شناسی خاک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

220٬000 ریال
198٬000 ریال

بوم ـ جامعه شناسی گیاهی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬940٬000 ریال
1٬746٬000 ریال

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

ناشر: آییژ

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

گیاه شناسی پایه دانشگاهی

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال