کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای زمین شناسی

کنودونتها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

کانی شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

850٬000 ریال
765٬000 ریال

PETROPHYSICS

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

آب زمین شناسی

ناشر: دانشگاه خوارزمی

5٬000٬000 ریال
4٬500٬000 ریال

زمین شناسی نفت

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

640٬000 ریال
576٬000 ریال

زمین شناسی نفت

ناشر: دانشگاه تبریز

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

890٬000 ریال
801٬000 ریال

اصول چینه نگاری

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

اصول نقشه خوانی

ناشر: آشینا

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

ژئوفیزیک صحرایی

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

900٬000 ریال
810٬000 ریال

سنگ شناسی آذرین

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

زمین شناسی تاریخی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

زمین شناسی تاریخی

ناشر: کلیدر

800٬000 ریال
720٬000 ریال

فرهنگ واژگان زمین

ناشر: آییژ

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

زمین شناسی اقتصادی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

820٬000 ریال
738٬000 ریال

سنگ های مشکل آفرین

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

990٬000 ریال
891٬000 ریال

زمین شناسی زغال سنگ

ناشر: دانشگاه اصفهان

900٬000 ریال
810٬000 ریال

سنگ های گرانیتوئیدی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

تکتونیک پویا و کارست

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬580٬000 ریال
1٬422٬000 ریال

مبانی بلورشناسی نوری

ناشر: گنجینه علم

45٬000 ریال
40٬500 ریال

ESSENTIALS OF GEOLOGY

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

SEDIMENTARY PETROLOGY

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

آزمایش های رسوب شناسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

زمین شناسی مهندسی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال