کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای آمار

جبر خطی

ناشر: نوپردازان

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

تحلیل بقاء

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

26٬000 ریال
23٬400 ریال

آنالیز حقیقی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

600٬000 ریال
540٬000 ریال

آنالیز ریاضی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مبانی احتمال

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

احتمال پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

930٬000 ریال
837٬000 ریال

احتمال پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

930٬000 ریال
837٬000 ریال

کنترل کیفیت آماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

240٬000 ریال
216٬000 ریال

مبانی آنالیز عددی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

150٬000 ریال
135٬000 ریال

محاسبات آماری با R

ناشر: دانشگاه مازندران

120٬000 ریال
108٬000 ریال

اقتصادسنجی پانل دیتا

ناشر: تحقیقات تعاون دانشگاه تهران

87٬000 ریال
78٬300 ریال

تصمیم گیری چندمعیاره

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

900٬000 ریال
810٬000 ریال

آمار و احتمال مقدماتی

ناشر: دانشگاه امام رضا

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

حل مسایل آمار کاربردی

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال

مدل های خطی برای آمار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

380٬000 ریال
342٬000 ریال

تحلیل و مدل سازی آماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

درآمدی بر آنالیز حقیقی

ناشر: دانشگاه اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مقدمه ای بر نظریه آمار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

175٬000 ریال
157٬500 ریال

آمارریاضی1 نظریه توزیع ها

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

آشنایی با فرایندهای تصادفی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

پیش بینی روش ها و کاربردها

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

500٬000 ریال
450٬000 ریال

تصمیم گیری چند معیاره فازی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مبانی تصمیم گیری چندمعیاره

ناشر: دانشگاه بیرجند

160٬000 ریال
144٬000 ریال

مفاهیم پایه ای آمار واحتمال

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال