کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای آمار

جبر خطی

ناشر: نوپردازان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

آمار نظری

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

40,000 ریال
36,000 ریال

شبیه سازی

ناشر: دانشگاه یزد

485,000 ریال
436,500 ریال

تحلیل بقاء

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

26,000 ریال
23,400 ریال

آنالیز حقیقی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

600,000 ریال
540,000 ریال

آنالیز ریاضی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900,000 ریال
810,000 ریال

مبانی احتمال

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900,000 ریال
810,000 ریال

مبانی احتمال

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

احتمال پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

930,000 ریال
837,000 ریال

احتمال پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

930,000 ریال
837,000 ریال

کنترل کیفیت آماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

240,000 ریال
216,000 ریال

مبانی آنالیز عددی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

150,000 ریال
135,000 ریال

محاسبات آماری با R

ناشر: دانشگاه مازندران

120,000 ریال
108,000 ریال

تاریخ آمار و احتمال

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

490,000 ریال
441,000 ریال

جبرخطی عددی با متلب

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

260,000 ریال
234,000 ریال

اقتصادسنجی پانل دیتا

ناشر: تحقیقات تعاون دانشگاه تهران

87,000 ریال
78,300 ریال

تحلیل رگرسیون بامثال

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

53,000 ریال
47,700 ریال

حل مسایل آمار کاربردی

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

مدل های خطی برای آمار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

380,000 ریال
342,000 ریال

تحلیل و مدل سازی آماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

650,000 ریال
585,000 ریال

درآمدی بر آنالیز حقیقی

ناشر: دانشگاه اصفهان

500,000 ریال
450,000 ریال

مقدمه ای بر نظریه آمار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

175,000 ریال
157,500 ریال

آمارریاضی1 نظریه توزیع ها

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

مقدمه ای برتئوری احتمالات

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

28,000 ریال
25,200 ریال