کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای تکنولوژي-آموزشي

طراحی آموزش اثربخش

600,000 ریال
540,000 ریال

تحلیل محتوای کتاب درسی

400,000 ریال
360,000 ریال

دستنامه تکنولوژی آموزشی

400,000 ریال
360,000 ریال

کاربرد تلویزیون در آموزش

110,000 ریال
99,000 ریال

تحلیل محتوای کتاب های درسی

400,000 ریال
360,000 ریال

راهنمای تالیف کتابهای درسی

350,000 ریال
315,000 ریال

برنامه ریزی تربیتی ـ فرهنگی

65,000 ریال
58,500 ریال

طراحی و تحلیل نظام های آموزشی

300,000 ریال
270,000 ریال

طراحی آموزشی برای اثربخشی تدریس

270,000 ریال
243,000 ریال

راهنمای برنامه ریزی درسی مشارکتی

200,000 ریال
180,000 ریال

ماهیت، مبانی و قلمرو برنامه درسی

340,000 ریال
306,000 ریال

برنامه ریزی درسی ملی و مدرسه محور

44,000 ریال
39,600 ریال

ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزشی

400,000 ریال
360,000 ریال

هویت هنری و زیبایی شناسانه برنامه درسی

270,000 ریال
243,000 ریال

تکنولوژی آموزشی برپایه رویکرد ساخت گرایی


450,000 ریال

رهبری برنامه درسی با تاکید بر آموزش عالی

250,000 ریال
225,000 ریال

تکنولوژی آموزشی راهنمای تولید مواد آموزشی


350,000 ریال

فناوری های نوپدید در آموزش از راه دور جلد1

200,000 ریال
180,000 ریال

برنامه درسی پنهان و بازده های عاطفی یادگیری

450,000 ریال
405,000 ریال

مدیریت در مدرسه چه گونه مدرسه را اداره کنیم

150,000 ریال
135,000 ریال

نظریه برنامه درسی ایدئولوژی های برنامه درسی

600,000 ریال
540,000 ریال

فرهنگ توصیفی تکنولوژی آموزشی انگلیسی به فارسی

110,000 ریال
99,000 ریال

مقدمات تکنولوژی آموزشی شامل روشهای آموزشی اخیر

470,000 ریال
423,000 ریال

آموزش از دور و بین المللی سازی برنامه درسی درآموزش عالی

200,000 ریال
180,000 ریال