کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای تکنولوژی آموزشی

تحلیل محتوای کتاب درسی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

دستنامه تکنولوژی آموزشی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

کاربرد تلویزیون در آموزش

ناشر: آییژ

110,000 ریال
99,000 ریال

تحلیل محتوای کتاب های درسی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

راهنمای تالیف کتابهای درسی

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

برنامه ریزی تربیتی ـ فرهنگی

ناشر: خدمات فرهنگی کرمان

65,000 ریال
58,500 ریال

روش تربیت مربی کودکان خردسال

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

طراحی و تحلیل نظام های آموزشی

ناشر: مبنا

550,000 ریال
495,000 ریال

طراحی آموزشی برای اثربخشی تدریس

ناشر: آییژ

270,000 ریال
243,000 ریال

راهنمای برنامه ریزی درسی مشارکتی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزشی

ناشر: آییژ

480,000 ریال
432,000 ریال

طراحی و تکنولوژی آموزشی روندها و مسائل

ناشر: آییژ

880,000 ریال
792,000 ریال

هویت هنری و زیبایی شناسانه برنامه درسی

ناشر: آییژ

580,000 ریال
522,000 ریال

تکنولوژی آموزشی برپایه رویکرد ساخت گرایی

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

رهبری برنامه درسی با تاکید بر آموزش عالی

ناشر: دانشگاه اصفهان

250,000 ریال
225,000 ریال

تکنولوژی آموزشی راهنمای تولید مواد آموزشی

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

فناوری های نوپدید در آموزش از راه دور جلد1

ناشر: دانشگاه اصفهان

200,000 ریال
180,000 ریال

برنامه درسی پنهان و بازده های عاطفی یادگیری

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

مدیریت در مدرسه چه گونه مدرسه را اداره کنیم

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

نظریه برنامه درسی ایدئولوژی های برنامه درسی

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

فرهنگ توصیفی تکنولوژی آموزشی انگلیسی به فارسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

680,000 ریال
612,000 ریال

مقدمات تکنولوژی آموزشی شامل روشهای آموزشی اخیر

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

آموزش از دور و بین المللی سازی برنامه درسی درآموزش عالی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

هویت دینی برنامه درسی جستاری در نظریه اسلامی برنامه درسی

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال