کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای تکنولوژی آموزشی

تحلیل محتوای کتاب درسی

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

دستنامه تکنولوژی آموزشی

ناشر: آییژ

680٬000 ریال
612٬000 ریال

کاربرد تلویزیون در آموزش

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

تحلیل محتوای کتاب های درسی

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

راهنمای تالیف کتابهای درسی

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

روش تربیت مربی کودکان خردسال

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

طراحی و تحلیل نظام های آموزشی

ناشر: مبنا

550٬000 ریال
495٬000 ریال

طراحی آموزشی برای اثربخشی تدریس

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

راهنمای برنامه ریزی درسی مشارکتی

ناشر: آییژ

550٬000 ریال
495٬000 ریال

ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزشی

ناشر: آییژ

880٬000 ریال
792٬000 ریال

طراحی و تکنولوژی آموزشی روندها و مسائل

ناشر: آییژ

880٬000 ریال
792٬000 ریال

هویت هنری و زیبایی شناسانه برنامه درسی

ناشر: آییژ

580٬000 ریال
522٬000 ریال

تکنولوژی آموزشی برپایه رویکرد ساخت گرایی

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

رهبری برنامه درسی با تاکید بر آموزش عالی

ناشر: دانشگاه اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

تکنولوژی آموزشی راهنمای تولید مواد آموزشی

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

فناوری های نوپدید در آموزش از راه دور جلد1

ناشر: دانشگاه اصفهان

200٬000 ریال
180٬000 ریال

برنامه درسی پنهان و بازده های عاطفی یادگیری

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مدیریت در مدرسه چه گونه مدرسه را اداره کنیم

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

نظریه برنامه درسی ایدئولوژی های برنامه درسی

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

فرهنگ توصیفی تکنولوژی آموزشی انگلیسی به فارسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

680٬000 ریال
612٬000 ریال

درآمدی برنظریه های اندیشمندان حوزه برنامه درسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

320٬000 ریال
288٬000 ریال

آموزش از دور و بین المللی سازی برنامه درسی درآموزش عالی

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

هویت دینی برنامه درسی جستاری در نظریه اسلامی برنامه درسی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

تلفیق برنامه درسی طرح ریزی هسته اصلی آموزش و پرورش آزادمنشانه

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال