کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای تکنولوژی آموزشی

طراحی آموزش اثربخش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

4٬110٬000 ریال
3٬699٬000 ریال

تحلیل محتوای کتاب درسی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

دستنامه تکنولوژی آموزشی

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال

فرهنگ واژگان برنامه درسی

ناشر: گهواره کتابیران

700٬000 ریال
630٬000 ریال

کاربرد تلویزیون در آموزش

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

تحلیل محتوای کتاب های درسی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

راهنمای تالیف کتابهای درسی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

روش تربیت مربی کودکان خردسال

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

طراحی و تحلیل نظام های آموزشی

ناشر: مبنا

550٬000 ریال
495٬000 ریال

مقدمات تکنولوژی آموزشی احدیان

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

طراحی آموزشی برای اثربخشی تدریس

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

راهنمای برنامه ریزی درسی مشارکتی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

ماهیت، مبانی و قلمرو برنامه درسی

ناشر: دانشگاه مازندران

1٬220٬000 ریال
1٬098٬000 ریال

برنامه ریزی درسی ملی و مدرسه محور

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

170٬000 ریال
153٬000 ریال

ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزشی

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

طراحی و تکنولوژی آموزشی روندها و مسائل

ناشر: آییژ

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

هویت هنری و زیبایی شناسانه برنامه درسی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

تکنولوژی آموزشی برپایه رویکرد ساخت گرایی

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

رهبری برنامه درسی با تاکید بر آموزش عالی

ناشر: دانشگاه اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

تکنولوژی آموزشی راهنمای تولید مواد آموزشی

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

فناوری های نوپدید در آموزش از راه دور جلد1

ناشر: دانشگاه اصفهان

200٬000 ریال
180٬000 ریال

برنامه درسی پنهان و بازده های عاطفی یادگیری

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مدیریت در مدرسه چه گونه مدرسه را اداره کنیم

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

نظریه برنامه درسی ایدئولوژی های برنامه درسی

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال