کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-علوم-پزشکي

تکنولوژی هردل

300,000 ریال
270,000 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی فیزیولوژی

120,000 ریال
108,000 ریال

فشرده ایمونولوژی


600,000 ریال

قارچ شناسی پزشکی

80,000 ریال
72,000 ریال

تک یاخته شناسی پزشکی

200,000 ریال
180,000 ریال

کمکهای اولیه و ایمنی

27,000 ریال
24,300 ریال

مبانی و قوانین ژنتیک

36,000 ریال
32,400 ریال

فیزیولوژی جانوری جلد1

240,000 ریال
216,000 ریال

فشرده ویروس شناسی پزشکی

400,000 ریال
360,000 ریال

روش های آماری درعلوم بهداشت

80,000 ریال
72,000 ریال

مقدمه ای برمیکروب شناسی جلد2

120,000 ریال
108,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات ژنتیک و اصلاح نژاد

200,000 ریال
180,000 ریال

1000آزمون میکروبیولوژی باکتری شناسی. ویروس شناسی

600,000 ریال
540,000 ریال

آموزش عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشکی

200,000 ریال
180,000 ریال

آمارزیستی دامپزشکی، علوم دامی و حیوانات آزمایشگاهی

40,000 ریال
36,000 ریال

تحلیل آماری بانرم افزارهای SPSS و AMOS با مثال های واقعی و تفسیر

180,000 ریال
162,000 ریال

آسیب شناسی عمومی مقایسه ای ، ساز و کارهای بیماری جلد3 پرسش و پاسخ نئوپلازی

128,000 ریال
115,200 ریال

فشرده میکروبیولوژی پزشکی

650,000 ریال
585,000 ریال

فشرده میکروبیولوژی پزشکی

280,000 ریال
252,000 ریال