کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک علوم پزشکی

اصول تغذیه

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

تکنولوژی هردل

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

فشرده ایمونولوژی

ناشر: آییژ

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

قارچ شناسی پزشکی

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

تک یاخته شناسی پزشکی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

کمکهای اولیه و ایمنی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

290٬000 ریال
261٬000 ریال

فیزیولوژی جانوری جلد1

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬350٬000 ریال
1٬215٬000 ریال

اصول وروشهای آمارزیستی

ناشر: امیرکبیر تهران

4٬900٬000 ریال
4٬410٬000 ریال

فشرده ویروس شناسی پزشکی

ناشر: آییژ

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

فشرده میکروبیولوژی پزشکی

ناشر: آییژ

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

روش های آماری در علوم بهداشت

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

850٬000 ریال
765٬000 ریال

مقدمه ای برمیکروب شناسی جلد2

ناشر: دانشگاه لرستان

120٬000 ریال
108٬000 ریال

فرهنگ اصطلاحات ژنتیک و اصلاح نژاد

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

1000آزمون میکروبیولوژی باکتری شناسی. ویروس شناسی

ناشر: آییژ

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

آموزش عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشکی

ناشر: آییژ

850٬000 ریال
765٬000 ریال

500 سال بعد مهندسی حیات برای ورود به دنیاهای جدید

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

تحلیل آماری بانرم افزارهای SPSS و AMOS با مثال های واقعی و تفسیر

ناشر: دانشگاه مازندران

180٬000 ریال
162٬000 ریال

آسیب شناسی عمومی مقایسه ای ، ساز و کارهای بیماری جلد3 پرسش و پاسخ نئوپلازی

ناشر: دانشگاه شاهد

128٬000 ریال
115٬200 ریال

مبانی فیزیولوژی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

120٬000 ریال
108٬000 ریال

مبانی و قوانین ژنتیک

ناشر: دانشگاه گیلان

36٬000 ریال
32٬400 ریال

آناتومی به زبان ساده کالبدشناسی عمومی انسان

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

آمارزیستی دامپزشکی، علوم دامی و حیوانات آزمایشگاهی

ناشر: تچر

40٬000 ریال
36٬000 ریال

مبانی زیست مولکولی ومهندسی ژنتیک همراه با متاژنومیکس

ناشر: مانی

1٬980٬000 ریال
1٬782٬000 ریال