کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای خاکشناسی

شیمی خاک

ناشر: آییژ

820,000 ریال
738,000 ریال

علوم خاک

ناشر: دانشگاه لرستان

70,000 ریال
63,000 ریال

حفاظت خاک

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

920,000 ریال
828,000 ریال

فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

43,000 ریال
38,700 ریال

حاصلخیزی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

840,000 ریال
756,000 ریال

مواد آلی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

540,000 ریال
486,000 ریال

حفاظت آب وخاک

ناشر: دانشگاه رازی

170,000 ریال
153,000 ریال

خاک شناسی عمومی

ناشر: حق شناس

130,000 ریال
117,000 ریال

مبانی فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه گیلان

260,000 ریال
234,000 ریال

مبانی فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

680,000 ریال
612,000 ریال

اقتصاد فرسایش خاک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

18,000 ریال
16,200 ریال

فیزیک خاک پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

770,000 ریال
693,000 ریال

فیزیک خاک کاربردی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

320,000 ریال
288,000 ریال

میکروبیولوژی خـاک

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

تنوع زیستی کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

85,000 ریال
76,500 ریال

فلزات سنگین در خاک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

فیزیک مکانیک عمومی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

90,000 ریال
81,000 ریال

خاک شناسی عمل گرایی

ناشر: توسعه علوم

400,000 ریال
360,000 ریال

فرسایش آبی وکنترل آن

ناشر: دانشگاه تهران

320,000 ریال
288,000 ریال

مهندسی حفاظت خاک وآب

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

680,000 ریال
612,000 ریال

بیولوژی و بیوشیمی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

880,000 ریال
792,000 ریال

فیزیک خاک و محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

135,000 ریال
121,500 ریال

خاک شناسی عمومی متعارف

ناشر: نورعلم

350,000 ریال
315,000 ریال

شناخت خاک، شناخت زندگی

ناشر: دانشگاه ارومیه

420,000 ریال
378,000 ریال