کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای صنايع-غذايي

کنسروسازی

700,000 ریال
630,000 ریال

پرورش انگور

400,000 ریال
360,000 ریال

گیاهان صنعتی

350,000 ریال
315,000 ریال

تکنولوژی هردل

300,000 ریال
270,000 ریال

شیرخشک نوزادان

180,000 ریال
162,000 ریال

شیمی مواد غذایی

180,000 ریال
162,000 ریال

بیوشیمی ترکیبات فنلی

80,000 ریال
72,000 ریال

قارچ شناسی موادغذایی

135,000 ریال
121,500 ریال

دانش و تکنولوژی بستنی

300,000 ریال
270,000 ریال

فشرده شیمی مواد غذایی


600,000 ریال

فناوری تولید پودر شیر

140,000 ریال
126,000 ریال

مبانی شیمی مواد غذایی

550,000 ریال
495,000 ریال

آنزیمها در صنایع غذایی

52,000 ریال
46,800 ریال

تکنولوژی انجماد آبزیان

65,000 ریال
58,500 ریال

مهندسی فرآیند سرخ کردن

230,000 ریال
207,000 ریال

میکروارگانیسمها در عمل

12,000 ریال
10,800 ریال

ویروس ها در مواد غذایی

450,000 ریال
405,000 ریال

اصول مهندسی صنایع غذایی

400,000 ریال
360,000 ریال

ایمنی افزودنی های غذایی

350,000 ریال
315,000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی

750,000 ریال
675,000 ریال

آزمون های اختصاصی شیرخام

350,000 ریال
315,000 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

600,000 ریال
540,000 ریال

ریاضیات جامع صنایع غذایی

220,000 ریال
198,000 ریال

مبانی دانش و فناوری غلات

220,000 ریال
198,000 ریال