کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای صنایع غذایی

کنسروسازی

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

بهداشت شیر

ناشر: دانشگاه ارومیه

570,000 ریال
513,000 ریال

پرورش انگور

ناشر: عمیدی

500,000 ریال
450,000 ریال

گیاهان صنعتی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

تکنولوژی هردل

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

شیمی مواد غذایی

ناشر: آزاداسلامی واحدتهران مرکزی

180,000 ریال
162,000 ریال

فرایندهای آنزیمی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

350,000 ریال
315,000 ریال

زیست فناوری غذایی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

350,000 ریال
315,000 ریال

بیوشیمی ترکیبات فنلی

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال

شیمی تجزیه موادغذایی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

520,000 ریال
468,000 ریال

قارچ شناسی موادغذایی

ناشر: دانشگاه مازندران

135,000 ریال
121,500 ریال

مبانی شیمی موادغذایی

ناشر: آییژ

750,000 ریال
675,000 ریال

دانش و تکنولوژی بستنی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

محصولات غذایی ارگانیک

ناشر: پریور

320,000 ریال
288,000 ریال

آنزیمها در صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

52,000 ریال
46,800 ریال

تکنولوژی انجماد آبزیان

ناشر: ترآوا

65,000 ریال
58,500 ریال

شیمی و تجزیه موادغذایی

ناشر: عمیدی

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

مهندسی فرآیند سرخ کردن

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

230,000 ریال
207,000 ریال

میکروارگانیسمها در عمل

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

12,000 ریال
10,800 ریال

ویروس ها در مواد غذایی

ناشر: دانشگاه تبریز

450,000 ریال
405,000 ریال

ایمنی افزودنی های غذایی

ناشر: پریور

350,000 ریال
315,000 ریال

آزمون های اختصاصی شیرخام

ناشر: دانشگاه ارومیه

350,000 ریال
315,000 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی مهندسی صنایع غذایی

ناشر: عمیدی

550,000 ریال
495,000 ریال