کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-شيمي

حریق

100,000 ریال
90,000 ریال

شیمی آب

80,000 ریال
72,000 ریال

شیمی آب

420,000 ریال
378,000 ریال

آنالیزآب

100,000 ریال
90,000 ریال

شیمی آلی1

1,000,000 ریال
900,000 ریال

هیدروشیمی

200,000 ریال
180,000 ریال

شیمی آلی 1

200,000 ریال
180,000 ریال

شیمی آلی 2

1,100,000 ریال
990,000 ریال

شیمی آلی 2

68,000 ریال
61,200 ریال

شیمی صنعتی

170,000 ریال
153,000 ریال

شیمی عمومی

550,000 ریال
495,000 ریال

فرهنگ شیمی

700,000 ریال
630,000 ریال

شیمی دارویی

420,000 ریال
378,000 ریال

انتقال حرارت

80,000 ریال
72,000 ریال

شیمی صنعتی 1

300,000 ریال
270,000 ریال

شیمی آلی جلد1

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

شیمی آلی جلد2

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

نانوروانکارها

150,000 ریال
135,000 ریال

آنالیز پلیمرها

250,000 ریال
225,000 ریال

شیمی فیزیک آلی

200,000 ریال
180,000 ریال

شیمی معدنی

76,000 ریال
68,400 ریال

شیمی معدنی

140,000 ریال
126,000 ریال

مبانی شیمی آلی

200,000 ریال
180,000 ریال

مبانی شیمی آلی

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال